Gå til hovedinnhold

Tilsyn - oppfølging av gasslekkasjer på Sleipnerfeltet

Oljedirektoratet gjennomførte i perioden 2.-3. og 22.-24. september 2003 tilsynet "Oppfølging av gasslekkasjer på Sleipnerfeltet" mot Statoil ASA.


Sleipnerfeltet

Sleipnerfeltet

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunn for gjennomføring av tilsynsaktiviteten er den generelle økningen i antall rapporterte gasslekkasjer på norsk sokkel i tidsperioden 1998-2002. Antall gasslekkasjer rapportert av Statoil har økt i perioden 1997 — 2001. I første halvår 2003 inntraff to alvorlige gasslekkasjer på Sleipner øst.
Med bakgrunn i utviklingen i innrapporterte hendelser og rapporten Utvikling i risikonivå — norsk sokkel Fase 3 2002, arrangerte ODs ledelse et møte med representanter fra næringen, hvor det ble oppnådd en enighet omkring en målsetting om 50 % reduksjon av gasslekkasjer med lekkasjerate større enn 0.1 kg/s i løpet av 2 år.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynsaktiviteten er å vurdere Sleipnerorganisasjonens daglige oppfølging av gasslekkasjer, inkludert registrering, intern og ekstern rapportering, identifisering av årsaker, etablering, behandling og lukking av tiltak. I tillegg vurderes iverksatte og planlagte aksjoner for forebygging av gasslekkasjer på Sleipner, her nevnes spesielt bruk av analyser.

Resultat av tilsynet

Det ble uttalt at arbeid med å redusere gasslekkasjer er vektlagt i Sleipnerorganisasjonen.

Det er gjennomført en rekke aksjoner som medvirker til bedret fokus og forebygging av hendelser klassifisert som gasslekkasjer. Her nevnes blant annet nytt opplæringsprogram for flensetrekking, program for oppfølging av diffuse gasslekkasjer ukentlig og månedlig, industriens beste prosesstekniker (IBP) prosessen, vibrasjon dybdestudie, gjennomgang for å forbedre rutiner for lesing av P&ID tegninger og boltetrekking, simulator på land, oppgradering av dekningsgrad gassdetektorer og renhold i anlegget.

Det var også en felles forståelse at man ved tvilstilfeller om sikker drift skulle ta seg nødvendig tid for vurdering av situasjonen og eventuelt ikke nøle med å stenge ned anlegget eller deler av anlegget for å redusere usikkerhet og risiko.

Mange gode tiltak er gjennomført, men det er også forbedringsmuligheter.

Sleipnerorganisasjonen har en utfordring med målrettet bruk av data og erfaringer fra gasslekkasjer.

Det er uklart om analysene er gjennomført i henhold til intensjonen i styrende og rådgivende dokumenter, hva målsettingen i de gjennomførte kvartalsrapportene er, og hva rutinene for kommunisering av mål, omfang og resultater fra analysene er.

Det var også uklart hvordan eventuelle anbefalinger følges opp.

">Oppfølging">Flere tilsyn mot Statoil ASA