Gå til hovedinnhold

Tilsyn - områdeberedskap Troll/Oseberg - West Venture

21.1.2004 gjennomførte Petroleumstilsynet et tilsyn på den flyttbare innretningen West Venture (bildet) som for tiden borer for Norsk Hydro.
Tilsynet var en del av en samlet tilsynsaktivitet mot flere av Norsk Hydro AS og Statoil ASA sine innretninger på Troll/Oseberg området.


Resultater fra tilsynsaktivitetene på Norsk Hydros innretninger Oseberg Feltsenter, Oseberg C og Troll B er blitt publisert på vår hjemmeside. (Lenke >>)

Resultater fra tilsynsaktivitetene på Statoils innretninger Troll A og Huldra/Veslefrikk vil bli publisert på vår hjemmeside om kort tid.

Tilsynet på West Venture ble innledet med et oppstartsmøte med ledelsen om bord, samt HVO. Deretter ble det gjennomført intervjuer og samtaler med ledelse, vernetjenesten og fagpersonell. Tilsynet inkluderte også en beredskapsøvelse.

God tilrettelegging av tilsynsaktiviteten fra Norsk Hydros side, og godt samarbeidsklima både hos landorganisasjonene og om bord på innretningene, bidro til at den praktiske gjennomføringen var god. Hver innretning omhandles i egne tilsynsrapporter.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at NH fikk samtykke til endring av brukssamtykke for innretningen West Venture den 1.10.2002. Endringen gikk på innføring av områdeberedskapen på Troll/Oseberg feltet.
Tilsynet var i hovedsak basert på rammeforskriften §§ 29 og 30, aktivitetsforskriften kap VI-II kompetanse, og kap XI beredskap. I tillegg vises til samtykke til endring av brukssamtykke hvor det forutsettes en prøveperiode under nærmere definerte vilkår. Samtykke er gitt på følgende vilkår:

  • To-årig prøveperiode
  • I prøveperioden skal det gjennomføres et verifikasjonsprogram for den aktuelle innretningen for å bekrefte at kravene i områdeberedskapsplanen og innretningens spesifikke krav til beredskap oppfylles.
  • Selskapets evaluering av resultatene i prøveperioden skal forelegges Oljedirektoratet (Ptil) innen utløpet av perioden.
  • Det vil i prøveperioden bli gjennomført tilsyn både fra OD (Ptil) og Statens Forurensningstilsyn.

I tillegg forutsatte vi at den enkelte innretning til enhver tid er ansvarlig for at beredskapsnivået tilfredsstiller regelverkets krav.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å se hvordan NH sikrer at beredskapsplanene og - tiltakene i selskapet er i samsvar med gjeldende regelverk, med særlig fokus på rammeforskriften §§ 29 og 30 om samordning av og samarbeid om beredskap, rammeforskriften § 15 om verifikasjon og § 38 om overvåking av sikkerhetssoner, styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse, aktivitetsforskriften § 64 om beredskapsetablering og § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, innretningsforskriften § 40 om utstyr for redning av personell og § 43 om evakueringsmidler, og opplysningsforskriften § 11 om varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og ulykkessituasjoner.

Av sentrale emner som ble gjennomgått i tilsynet var etableringen av områdeberedskap som inkluderer SAR-helikopter, beredskapsfartøy, oppfølging og videreutvikling av styringssystemer for beredskap, beredskapsplaner og system for vedlikehold av evakuerings- og redningsutstyr, beredskapsøvelser, kompetanse til innsatspersonell og krav til beredskapsorganisasjonen.

Resultat av tilsynet

Tilsynet avdekket ingen forhold på West Venture som vil føre til varsel om pålegg. Det ble allikevel gjort observasjoner som av Ptil blir definert som punkter med forbedringspotensial.

Hovedinntrykket fra tilsynet er at West Venture demonstrerte en robust beredskapsorganisasjon, der det allikevel finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige forhold om bord.

Det ble i tilsynet lagt hovedvekt på forhold som er knyttet til områderessursene, men også andre beredskapsmessige forhold på West Venture ble berørt. Dette betyr at ikke alle observasjoner som ble gjort kan kobles direkte opp mot områdeberedskapen på Troll/Oseberg.

West Venture har et godt system for registrering av gjennomførte øvelser.

Ingen i plattformledelsen kjenner planlagte øvelsesscenario. Alle kan komme med innspill til øvelsesscenariet. Mulighetene for aktiv bruk av SAR-helikopter ved skip på kollisjonskurs bør imidlertid gjennomgås.

Med hensyn til mann-over-bord-øvelser, synes regelverkets krav å være ivaretatt.

Under vårt opphold ble det avholdt en beredskapsøvelse som involverte beredskapsfartøyet Havila Troll (bildet).

Foto: Norsk Hydro

Samspillet mellom innretning og fartøy fungerte tilfredsstillende.

Avvik

  • Tilsynet avdekket at det på West Venture var ett avvik på kompetanse i beredskapslagene.


Forbedringspotensial

  • Beredskapsorganisasjonen er i noen grad bygd opp med uforenelige oppgaver.

  • Tilsynet fant ikke noe sporbart system for jevnlig erfaringsoverføring mellom operatørselskapene Statoil og NH i tilknytning til den daglige driften av områdeberedskapen på Troll/Oseberg feltene utover de møtene som finner sted i styringskomiteen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss