Gå til hovedinnhold

Tilsyn mot Statoil - områdeberedskap Troll/Oseberg

Petroleumstilsynet gjennomførte i tiden 19.-23.1.2004 tilsyn mot Statoils innretninger Troll A og Huldra/Veslefrikk. Aktiviteten var rettet mot innføringen av områdeberedskap på Troll/Oseberg, og hvor Statoil ASA (Statoil) og Norsk Hydro AS (NH) hadde fått samtykke til etablering av områdeberedskap med en prøvetid på 2 år.


Tilsynet er en del av en samlet tilsynsaktivitet mot flere av Statoil ASA og Norsk Hydro AS (NH) sine innretninger på Troll/Oseberg området. For alle innretninger er det utsendt egne tilsynsrapporter.

Lenke: Resultater fra tilsynet med NH sine innretninger >>
Lenke: Resultater fra tilsynet med West Venture, som under tilsynet boret for NH >>

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at Statoil fikk samtykke til endring av brukssamtykke for innretningen Troll A og Huldra/Veslefrikk den 1.10.2002.

Endringen gikk på innføring av områdeberedskap på Troll/Oseberg feltet.

Tilsynet var i hovedsak basert på rammeforskriften §§ 29 og 30, aktivitetsforskriften kap VI-II Kompetanse og kap XI Beredskap.

I tillegg vises til samtykke til endring av brukssamtykke hvor det forutsettes en prøveperiode under nærmere definerte vilkår. Samtykket er gitt på følgende vilkår:

 • To?årig prøveperiode
 • I prøveperioden skal det gjennomføres et verifikasjonsprogram for den aktuelle innretningen for å bekrefte at kravene i områdeberedskapsplanen og innretningens spesifikke krav til beredskap oppfylles.
 • Selskapets evaluering av resultatene i prøveperioden skal forelegges Oljedirektoratet (Ptil) innen utløpet av perioden.
 • Det vil i prøveperioden bli gjennomført tilsyn både fra OD (Ptil) og Statens Forurensningstilsyn.

I tillegg forutsatte vi at den enkelte innretning til enhver tid er ansvarlig for at beredskapsnivået tilfredsstiller regelverkets krav.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å se hvordan Statoil sikrer at beredskapsplanene og ?tiltakene i selskapet er i samsvar med gjeldende regelverk, med særlig fokus på rammeforskriften §§ 29 og 30 om samordning av og samarbeid om beredskap, rammeforskriften § 15 om verifikasjon og § 38 om overvåking av sikkerhetssoner, styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse, aktivitetsforskriften § 64 om beredskapsetablering og § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, innretningsforskriften § 40 om utstyr for redning av personell og § 43 om evakueringsmidler, og opplysningsforskriften § 11 om varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og ulykkessituasjoner.

Av sentrale emner som ble gjennomgått i tilsynet var etableringen av områdeberedskap som inkluderer SAR-helikopter, beredskapsfartøy, oppfølging og videreutvikling av styringssystemer for beredskap, beredskapsplaner og system for vedlikehold av evakuerings- og redningsutstyr, beredskapsøvelser, kompetanse til innsatspersonell og krav til beredskapsorganisasjonen.

God tilrettelegging av tilsynsaktiviteten fra Statoils side, og godt samarbeidsklima både hos landorganisasjonene og om bord på innretningene, bidro til at den praktiske gjennomføringen var god.

Hver innretning omhandles i egne tilsynsrapporter.

Resultat av tilsynet ? Troll A (utdrag fra journal 04/894-1)

Tilsynet på Troll A ble innledet med et oppstartsmøte med ledelsen om bord, samt HVO. Deretter ble det gjennomført intervjuer og samtaler med ledelse, vernetjenesten og fagpersonell, se vedlagte liste. Tilsynet inkluderte en beredskapsøvelse og en mann over bord øvelse.

Tilsynet avdekket ingen forhold på Troll A som vil føre til varsel om pålegg. Det kom allikevel frem observasjoner som av Ptil blir definert som punkter med forbedringspotensial. Hovedinntrykket fra tilsynet er at Troll A demonstrerte en robust beredskapsorganisasjon, der det allikevel finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige forhold om bord.

Det ble i tilsynet lagt hovedvekt på forhold som er knyttet til områderessursene, men også andre beredskapsmessige forhold på Troll A ble berørt. Dette betyr at ikke alle observasjoner som ble gjort kan kobles direkte opp mot områdeberedskapen på Troll/Oseberg.

Troll A hadde et akseptabelt system for øvelser. Ptil reagerer allikevel på at ledelsen kjenner til øvelsesscenariet i forkant av øvelsen. I samtale med innsatslagene kom det også frem at det ble gjennomført trening for innsatslagene i forkant av øvelsene, der man trente på scenariet i øvelsen. Ptil mener dette er uheldig da det tar bort ethvert moment av overraskelse i øvelsen.

Alle på innretningen kan komme med innspill til øvelsene. Dette er positivt og gir grunnlag for forbedring av øvelsesscenariet.

Det er generelt vanskelig å få fritak fra innretningens beredskapsøvelser, noe som viser en god holdning til viktigheten av øvelser.

Med hensyn til MOB-øvelser ble det dokumentert at man hadde gjennomført tilstrekkelig antall av disse. Dette ble også demonstrert gjennom en øvelse. Mannskapet kom raskt på plass, og viste seg kompetente til oppgaven. Øvelsen ble organisert fra beredskapssentralen der den ble gjennomført på en akseptabel måte.

Forbedringspotensial

 • Tilsynet avdekket at Troll A ikke har tatt i bruk nødnummer 112.
 • Tilsynet fant ikke noe sporbart system for jevnlig erfaringsoverføring mellom Statoil og NH i tilknytning til den daglige driften av områdeberedskapen på Troll/Oseberg feltene utover de møtene som finner sted i styringskomitèen.
 • Tilsynet avdekket at det på Troll A var ett avvik på kompetanse i beredskapslagene.

 

Resultat av tilsynet Veslefrikk (utdrag fra journal 04/894-2)

Tilsynet på Veslefrikk ble innledet med oppstartsmøte med ledelsen om bord, vernetjenesten, fagpersonell, representant fra Sjøfartsdirektoratet samt tilsynslaget fra Ptil. Deretter ble det gjennomført intervjuer og samtaler med ledelse, vernetjenesten og fagpersonell, se vedlagte liste. Tilsynet inkluderte en beredskapsøvelse og en mann over bord ? øvelse.

Tilsynet avdekket ingen forhold på Veslefrikk som vil føre til varsel om pålegg.

Det ble allikevel gjort observasjoner som av Ptil blir definert som punkter med forbedringspotensial.

Hovedinntrykket fra tilsynet er at Veslefrikk demonstrerte en robust beredskapsorganisasjon, der det allikevel finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige forhold om bord.

Det ble i tilsynet lagt hovedvekt på forhold som er knyttet til områderessursene, men også andre beredskapsmessige forhold ble berørt. Dette betyr at ikke alle observasjoner som ble gjort kan kobles direkte opp mot områdeberedskapen på Troll/Oseberg.

Øvelsesopplegget synes å være i henhold til kravene i regelverket. Det ble benyttet scenarier basert på innretningens definerte fare- og ulykkessituasjoner og personell ble gitt mulighet til å gi innspill til scenariene. Ingen i plattformledelsen kjente til scenariet forut for øvelsen.

Det ble også dokumentert et større antall gjennomførte MOB-øvelser. Resultatet fra disse øvelsene viste en stor overvekt av at opplukingskravene var innfridd. MOB-båt mannskapet viste også gjennom øvelsen at de behersket oppgaven.

Avvik

 • 5 årlig prøving av utsettingsarrangement for livbåt, MOB-båt og flåtedaviter er ikke utført etter bestemmelsene.

Forbedringspotensial

 • Tilsynet avdekket at Veslefrikk ikke har tatt i bruk nødnummer 112.
 • Tilsynet fant ikke noe sporbart system for jevnlig erfaringsoverføring mellom operatørselskapene Statoil og NH i tilknytning til den daglige driften av områdeberedskapen på Troll/Oseberg feltene utover de møtene som finner sted i styringskomitèen.
 • Tilsynet avdekket at det på Veslefrikk var tilfeldig trening av helikopterdekklag. Det kunne ikke fremvises treningsmatrise, eller annen plan for trening.
 • På grunn av swing-rotasjon blir enkelte grupper for lite involvert i beredskapsøvelsene ombord.
 • Bestanddeler i innredningen var ikke gjort sjøklar, spesielt i messa hvor inventaret ikke var fastgjort. Dette kan medføre sperring av dør ved en eventuell slagside med påfølgende intern evakuering.
 • Livbåtene 2-3-4-5 av typen MCR må sjekkes med hensyn til skadestabilitet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss