Gå til hovedinnhold

Tilsyn mot Norsk Hydro - områdeberedskap på Troll og Oseberg

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tiden 19.-23.1.2004 en samlet tilsynsaktivitet mot flere av Norsk Hydro AS (NH) og Statoil ASA (Statoil) sine innretninger på Troll- og Osebergområdet. For NH sitt vedkommende gjelder dette Oseberg Feltsenter, Oseberg C og Troll B.


Tilsynet ble innledet med møter med de respektive selskapenes driftsorganisasjoner i Bergen, Sandsli, den 10.12. og 11.12.2003.

Tilsynet var rettet mot innføringen av områdeberedskap på Troll- og Osebergfeltene, og inkluderte også Statoil sine innretninger Veslefrikk, Huldra og Troll A.

Tilsynsaktivitetene offshore ble innledet med oppstartmøter på henholdsvis Oseberg Feltsenter, Troll B og Oseberg C i tiden 19.-21. januar 2004.

Det ble gjennomført intervjuer med ledere, fagpersonell og vernetjenesten om bord. Det var på forhånd avtalt planer med plattformledelsen for gjennomføring av intervjuer og tilsynet for øvrig.

Etter endt tilsyn ble det avholdt oppsummeringsmøter om bord hvor vi presenterte våre foreløpige observasjoner.

God tilrettelegging av tilsynsaktiviteten fra NH sin side, og et godt samarbeidsklima både med landorganisasjonen og om bord på innretningene, bidro til at den praktiske gjennomføringen var god.

Petroleumstilsynet har for hver innretning oversendt egne tilsynsrapporter til NH.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at NH fikk samtykke til endring av brukssamtykke for de aktuelle innretningene den 27.9.2002. Endringen gikk på innføring av områdeberedskap på Osebergfeltet.

Tilsynet var i hovedsak basert på rammeforskriften §§ 29 og 30, aktivitetsforskriften kap VI-Il Kompetanse og kap XI Beredskap.

I tillegg vises til samtykke til endring av brukssamtykke hvor det forutsettes en prøveperiode på to år under nærmere definerte vilkår.

Samtykket er gitt på følgende vilkår:

 • I en 2-årig prøveperiode skal det gjennomføres et verifikasjonsprogram for den aktuelle innretningen for å bekrefte at kravene i områdeberedskapsplanen og innretningens spesifikke krav til beredskap oppfylles.
 • Selskapets evaluering av resultatene i prøveperioden skal forelegges Oljedirektoratet (Ptil) innen utløpet av perioden.
 • Det vil i prøveperioden bli gjennomført tilsyn fra både OD (Ptil) og Statens forurensningstilsyn.

I tillegg forutsatte OD at den enkelte innretning til enhver tid er ansvarlig for at beredskapsnivået tilfredsstiller regelverkets krav.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å se hvordan NH sikrer at beredskapsplanene og -tiltakene i selskapet er i samsvar med gjeldende regelverk, med særlig fokus på rammeforskriften §§ 29 og 30 om samordning av og samarbeid om beredskap, rammeforskriften § 15 om verifikasjon og § 38 om overvåking av sikkerhetssoner, styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse, aktivitetsforskriften § 64 om beredskapsetablering og § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, innretningsforskriften § 40 om utstyr for redning av personell og § 43 om evakueringsmidler, og opplysningsforskriften § 11 om varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og ulykkessituasjoner.

Av sentrale emner som ble gjennomgått i tilsynet var etableringen av områdeberedskap som inkluderer SAR-helikopter, beredskapsfartøy, oppfølging og videreutvikling av styringssystemer for beredskap, beredskapsplaner og system for vedlikehold av evakuerings- og redningsutstyr, beredskapsøvelser, kompetanse til innsatspersonell og krav til beredskapsorganisasjonen.

Resultat av tilsynet

Tilsynet avdekket ingen forhold på de aktuelle innretninger som vil føre til varsel om pålegg, men vi observerte noen forhold som av Ptil blir definert som punkter med forbedringspotensial.

Hovedinntrykket fra tilsynet er derfor at det finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige forhold om bord, men at det generelle inntrykket er godt.

Det ble i tilsynet lagt hovedvekt på forhold som er knyttet til områderessursene, men også andre beredskapsmessige forhold ble berørt. Dette betyr at ikke alle observasjoner som ble gjort kan kobles direkte opp mot områdeberedskapen på Oseberg- og Trollfeltene.

Oppsummering Oseberg Feltsenter (utdrag fra journal 04/248-2)

 • Nødnummer 112 ikke innført.
 • Mangelfulle rutiner og system for erfaringsoverføring mellom operatørene Hydro og Statoil.
 • MOB-beredskap og responstid for to systemer. Ingen tids- eller effektivitetskrav til M0B-båt om bord på beredskapsfartøyet ved arbeid over sjø.
 • MOB-båtøvelser. Mangelfull frekvens i gjennomføring av trening og øvelser per tur. Registrering av øvelser og trening ikke fulgt opp av linjeansvarlig. Øvelser og trening i samarbeid med beredskapsfartøyet blir ikke gjennomført etter planen.
 • Dispergeringsutstyret til SAR-helikopteret er fortsatt ikke i drift. Uklar status for denne delen av prosjektet.

En runde på innretningen gav et generelt bra inntrykk, men merking av rømningsveier var mangelfull enkelte steder. Noen opplysningsskilt var uklare på grunn av slitasje.

Det ble gjennomført en table-top øvelse om kvelden den 19.1.2004, og inntrykket er at organisasjonen om bord håndterte sine oppgaver på en overbevisende måte.

Havila Troll
Foto: Norsk Hydro

Tilsynsgruppen fikk et positivt inntrykk av helikoptermannskapet fra CHC Helikopter som betjener SAR-helikopteret som er stasjonert på 0SF. Motivasjon og engasjement for oppdraget var god, og Ptil fikk også anledning til å delta på en treningstur mot Veslefrikk hvor hovedfokus var skip på kollisjonskurs.

Oppsummering Troll B (utdrag fra journal 04/248-3)

 • Mangelfulle rutiner og system for erfaringsoverføring mellom operatørselskapene Hydro og Statoil.

 • Ikke definerte krav til responstid for MOB-båtsystem om bord på beredskapsfartøyet.

 • Liten variasjon under MOB-båtøvelser, reservebemanning lite involvert.

 • Mangelfull VHF-kompetanse hos minst en av beredskapsorganisasjonens medlemmer med særlig ansvar.

Tilsynsgruppen merket seg som svært positivt at nødnummer 112 var tatt i bruk om bord på Troll B.

Det ble under vårt opphold også gjennomført en table-top øvelse hvor definert fare- og ulykkessituasjon (DFU) som omhandlet stort oljeutslipp fra produksjonsbrønner var tema. Beredskapsorganisasjonen håndterte varsling og tiltak på en grei måte, selv om en videreutvikling av scenariet vil kunne gi bedre involvering og engasjement fra alle ledd i beredskapsorganisasjonen.

En runde på innretningen gav et generelt godt inntrykk.

Oppsummering Oseberg C (utdrag fra journal 04/248-4)

 • Nødnummer 112 ikke innført.

 • Mangelfulle rutiner og system for erfaringsoverføring mellom operatørene Hydro og Statoil.

 • MOB-beredskap og responstid for to systemer. Ingen tids- eller effektivitetskrav til MOB-båt om bord på beredskapsfartøyet ved arbeid over sjø.

 • MOB-båtøvelser. Mangelfull frekvens i gjennomføring av trening og øvelser per tur. Registrering av øvelser og trening ikke fulgt opp av linjeansvarlig. Få øvelser og trening i samarbeid med beredskapsfartøyet.

 • Uklarheter med hensyn til kontrollromoperatørenes ansvarsfordeling, kompetanse og opplæring.


En runde på innretningen gav et generelt bra inntrykk.

Det ble gjennomført en table-top øvelse om kvelden den 21.1.2004, og inntrykket er at organisasjonen om bord håndterte sine oppgaver på en god måte.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss