Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershalls planlegging og gjennomføring av boreaktiviteter

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte den 2.3.2009 tilsyn med Wintershall Norge ASA (Wintershall) sin planlegging av leteboring i utvinningstillatelse 378 og inntak av flyttbar innretning. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet har bidratt til å verifisere underlaget for vår behandling av søknad om samtykke til leteboring av brønn 35/12-2 med den flyttbare boreinnretningen Songa Delta.

Bakgrunn for tilsynet
Operatøren er ny på norsk sokkel og blir derfor fulgt opp med hensyn til nylig etablert styringssystem med videre forpliktelser knyttet til utvikling, kompetanse og kapasitet for å gjennomføre denne type operasjoner.

Wintershall har gjennomført en fusjonsprosess med Revus Energy Norge ASA (Revus) som ikke tidligere har foretatt leteboringer  på norsk sokkel. Wintershall har heller ikke erfaring som operatør for leteboring på norsk sokkel.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se på Wintershalls etterlevelse av forpliktelser og krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i forbindelse med planlegging og gjennomføring av aktiviteten.

Tilsynet omfattet saksbehandling og gjennomgang av samtykkesøknad, presentasjoner av organisasjonens robusthet, brønndesign, beredskapsanalysen og gjennomgang av selskapets styringssystem. I tillegg var ledelsens vurdering av egen organisasjons kompetanse og kapasitet til å kunne ivareta kravet til operatør et sentralt tema.

Resultat av tilsynet
Det fremgikk under tilsynet at selskapet har en liten organisasjon og benytter konsulenter for å gjennomføre den første boreaktiviteten.

Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav, men fant fire forhold med potensial til forbedring angående

  • system for registrering, undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner,
  • system for ivaretakelse av kompetanse,
  • boreprogrammets beskrivelse av ivaretakelse av slamvekt i forhold til stigerørsmargin i poretrykksprognosen,
  • system for ivaretakelse av vedlikehold på 3.parts utstyr på innretningen.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |