Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershall – beredskapsorganisasjon

Tilsyn: I perioden 23.4.-11.5.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med operatøren Wintershall Norge ASA (Wintershall). Tilsynet var knyttet til planlagt beredskapsøvelse og ble gjennomført ved verifikasjoner av operatørens 2. linje beredskap.


Wintershall gjennomførte øvelsene som en del av forberedelsene til leteboring på utvinningstillatelse 378, brønn 35/12-2, med boreinnretningen Songa Delta (foto).

Songa Delta (Deepsea Delta) (kilde: Daylife)

Songa Delta (tidligere Deepsea Delta)

Wintershalls 2. linje beredskapsfunksjon leveres av Acona CMG AS (Acona) som også bemanner beredskapsorganisasjonen for Wintershall. Øvelsene ble gjennomført i Aconas beredskapssentral som ligger på Forus.

Bakgrunn for tilsynet
I henhold til tildelingsbrevet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) skal Ptil legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet og samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon.

Videre er det en oppgave for Ptil å følge opp at aktørene ivaretar sitt ansvar i styring av virksomheten. Beredskap utgjør sentrale deler av de tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelementene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå.

Formål med tilsynet
Ptil ønsket å verifisere at Wintershall kan håndtere fare- og ulykkessituasjoner i henhold til gjeldende regelverkskrav, deriblant ved bruk av egne beredskapsplaner og ytelseskrav. Tilsynet ble begrenset til prosesser i 2. linje beredskapsorganisasjon hos Wintershall.

Resultat av tilsynet
Observasjoner under øvelsen 23.4.2009 indikerte at 2. linje beredskapsorganisasjonen til Wintershall ikke tilfredsstiller forskriftskrav til rask og effektiv håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Det ble gjennomført møter mellom Wintershall 28.4.2009 og 30.4.2009. Wintershall iverksatte korrigerende tiltak og gjennomførte ny øvelse 11.5.2009.

Etter verifikasjon av øvelsen 11.5.2009 er det Ptils vurdering at Wintershall er i stand til å gjennomføre planlagt aktivitet innen forskriftenes krav til rask og effektiv håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |