Gå til hovedinnhold

Tilsyn med VNGs forberedelse til boring av brønn 35/3-7S

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med VNG Norge (Operations) AS i Oslo 16. juni 2009, hvor selskapet presenterte sine aktiviteter i forbindelse med forberedelsene til boring av brønn 35/3-S med den flyttbare innretningen Bredford Dolphin. Vi har ikke registret avvik fra regelverkskrav.


VNG-O består i utgangspunktet av det tidligere selskapet Endeavour Energy Norge AS, som er kjøpt av det tyske selskapet Verbundnetz Gas AG (VNG AG). VNG AG eier også VNG Norge AS, og det planlegges sammenslåing av de to norske selskapene. VNG-O har i dag i overkant av tjue egne ansatte, og det nye sammenslåtte selskapet vil samlet ha om lag 40 egne ansatte. Det foreligger planer om en viss vekst i tiden framover.

Bakgrunn for tilsynet
Dette tilsynet var en oppfølging av tidligere aktiviteter rettet mot selskapet Endeavour og boring av brønnen Jade. I senere tid har man endret mål for årets boreaktivitet, slik at lokasjon er endret til Cyclops og operatørselskapet som skal bore er nå VNG-O.

Formål med tilsynet
Målet med aktiviteten var å verifisere at selskapet har gjort de nødvendige forberedelser for å ivareta HMS-aspekter i forberedelsene til boring av brønn 35/3-7S.

Resultat av tilsynet
Ptil har i dette tilsynet fokusert på selskapets styring av aktiviteter i forberedelsesfasen til boreaktiviteten. Fokusområder har vært selskapets styringssystem, kompetanse og kapasitet i selskapet og dets leverandører, styring av risiko og beredskapsforhold.

VNG-O bruker Promenade som basis for sitt prosessorienterte styringssystem. I arbeidet med sitt styringssystem har de brukt DnV som konsulent for arbeidet med ivaretakelse av påseansvaret. Styringssystemet dekker alle selskapets aktiviteter, men i den planlagte boreaktiviteten opererer man i henhold til en prosjektmanual som ikke i alle henseender reflekterer selskapets styringssystem.

I sin interne revisjonsplan har man fokusert spesielt på boresystemet, beredskap og ledelse. For de to første elementene er funn håndtert gjennom implementerte tiltak. Når det gjelder ledelseselementet gjenstår noe arbeid fremdeles.

I den forestående boreoperasjonen med Bredford Dolphin vil selskapet bruke VNG-O sitt styringssystem for egne aktiviteter, mens Dolphins styringssystem vil styre aktivitetene på boreinnretningen.

Hovedinntrykket er at det er gjennomført en rekke aktiviteter som har styrket selskapets kapasitet og kompetanse, og at styringen av aktivitetene fram mot boreoperasjonen er strukturert for å kunne ivareta et operatøransvar.

Ptil la spesielt vekt på selskapets planer for beredskap og kommunikasjon mot myndighetene. VNG-O har i sine nåværende planer kun kommunikasjon med myndighetene via andrelinjes beredskapsledelse, som er satt ut til AGR. Ptil finner det lite tilfredsstillende at denne part (konsulent) skal kommunisere med myndighetene, selv når VNG-Os egen tredjelinjeberedskap mobiliseres. 

Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav, men registrerte fire forhold med forbedringspotensial på følgende områder:

  • Kommunikasjon med myndighetene
  • Styring av leverandører og tjenester
  • Styring av endringer
  • Oppfølging av hendelser og evaluering av boreprogram.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |