Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Vetco Aibel - HMS-styring

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 6.-7.12.2005 tilsyn hos Vetco Aibel AS i forbindelse med selskapets vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter (V&M) i petroleumsvirksomheten.


Tilsynsoppgaven ble gjennomført mot selskapets styringssystem med hovedfokus på aktiviteter i forbindelse med selskapets Troll-Sleipner V&M-kontrakt.

Tilsynet ble gjennomført i form av presentasjoner fra Vetco Aibel av utvalgte tema, ved intervju med personell innen V&M-organisasjonen i Sandnes og ved verifikasjoner av dokumentasjon.

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet gjennomførte dette tilsynet fordi vi ønsker å følge opp alle aktørene i petroleumsvirksomheten.

En stor andel (ca 60 %) av de som jobber offshore er ansatt i entreprenørselskap. Andelen varierer fra innretning til innretning og er avhengig av hva slags aktiviteter som utføres.

Entreprenøransatte er ofte i det utførende leddet og tett på de fysiske risikoene. Samtidig er det operatørens (hovedbedrift) styringssystemer og rammebetingelser som legges til grunn for aktivitetene på innretningene.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å få en oversikt over Vetco Aibel sitt styringssystem for å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i forbindelse med V&M-aktiviteter på sokkelen, samt verifisere etterlevelse av HMS-krav i alle faser/ledd av styringssløyfen.

Tilsynet har derfor fokus på styringselementer framfor fagdetaljer, og dekker den tilknyttede petroleumsvirksomheten på land i form av forberedelse, planlegging og ledelse av den sentrale virksomheten på innretningene.

Det er også en målsetning å belyse ansvar og roller i forholdet entreprenør - operatør for å verifisere at viktige HMS-krav ivaretas.

Resultat fra tilsynet

Det er Ptils inntrykk at Vetco Aibel har etablert et omfattende styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Likeledes arbeider selskapet målbevisst sammen med operatørene og underleverandørene for at vedlikeholds- og modifikasjonsaktivitetene kan gjennomføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Selskapet har i samarbeid med de involverte parter utarbeidet HMS-mål og årlige aktivitetsplaner med fokusområder innen helse, miljø og sikkerhet.

Det er tilrettelagt for arbeidstakermedvirkning i selskapet og dette arbeidet synes organisert på en hensiktsmessig måte med godt engasjement fra verneombud og HVO.

Under tilsynet har vi identifisert avvik fra regelverkskrav relatert til selskapets gjennomføring og oppfølging av verifikasjoner for å dokumentere at krav i HMS-lovgivningen er oppfylt.

Vi har påpekt forbedringspotensial innen følgende områder:

  • Utvikling av styrende dokumentasjon - prosedyrer.
  • Selskapets samlede oversikt over kompetansekrav til hver enkelt stilling.
  • Etablering og oppfølging av HMS-mål og aktivitetsplaner.
  • Erfaringsoverføring og forbedring.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss