Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyringen på Valhall

Tilsyn: I perioden 2.-4.6.2008 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikeholdet i BP Norge AS (BPN), deriblant med bruken av økonomiske erfaringsdata. Under tilsynet fokuserte vi på Valhall, inkludert Valhall videreutvikling (Valhall Redevelopment, VRD). Vi identifiserte flere avvik fra regelverkskrav.


Lenke: Om Valhall Redevelopment (OEDs nettsted)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til oppfølgingen næringen selv står for.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

”Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning.”

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket. Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfredsstillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å

  • undersøke om BPN utfører klassifisering av systemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jamfør aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold,
  • vurdere BPNs bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet,
  • undersøke i hvilken grad økonomiske erfaringsdata/kvalitetskostnader ved mangelfullt vedlikehold registreres og benyttes til å forbedre vedlikeholdsstyringen.

Resultat av tilsynet
Resultatene bygger på presentasjonen av elementer i BPNs styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og systemer for utføring av vedlikehold på BPNs innretninger i Norge; her eksisterende og nye på Valhall.

BPN oppfyller ikke alle kravene i regelverket til klassifisering av utstyr og til bruken av denne klassifiseringen i tilstrekkelig grad.

De fleste av våre observasjoner er karakterisert som avvik fra regelverkskrav, og gruppert under følgende hovedområder:

  • mangelfull metode for klassifisering av systemer og utstyr,
  • manglende dokumentering av regelverkssamsvar,
  • manglende klassifisering av systemer og utstyr,
  • manglende vedlikeholdsprogram, for sikkerhetskritisk og produksjonskritisk utstyr spesielt,
  • mangelfull bruk av klassifisering ved valg og prioritering av vedlikehold,
  • mangelfull status for utføring av vedlikehold,
  • manglende evaluering av vedlikeholdseffektivitet.

I tillegg observerte vi noen forbedringspunkter.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |