Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring på Ula

Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i perioden 23.4. til 1.5.2003 en tilsynsaktivitet rettet mot styring av vedlikehold i BP Norge AS (BP). Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med samtaler i BPs landorganisasjon og verifikasjoner og samtaler på Ula.


Ula

Ula

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er i hovedsak knyttet til tre hovedområder

 • Tilsyn i henhold til tildelingsbrev fra departementet.
  Beskriver ODs resultatmål for planperioden og at OD skal bidra til at de ansvarlige selskapene styrer sin virksomhet med sikte på
  - god kultur som manifesteres gjennom holdninger, forståelse og handling
  - reduksjon av sannsynlighet for og konsekvenser av ulykker, blant annet ved hjelp av effektive barrierer og optimal beredskap
  - forsvarlig teknisk tilstand
  - forsvarlig gjennomføring av aktiviteter
  og videre å bidra til at næringen har oversikt over og opprettholder teknisk tilstand som gir grunnlag for sikker drift.
 • Endringer av vedlikeholdskonsept i BP
  - klassifisering
  - RCM-analyser
  - vedlikeholdsprogram
  - kampanjebasert vedlikehold
 • Hendelser

 

Målet med tilsynet

 

Føre tilsyn med at BP planlegger, utfører og følger opp sin virksomhet i henhold til krav i forskrifter, med fokus på vedlikehold.

Verifisere at sikkerheten på Ula blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og utføring av aktiviteter.

Verifisere at teknisk tilstand på Ula blir ivaretatt gjennom vedlikehold slik at innretninger eller deler av disse er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetidene.

Verifisere at BP følger opp uønskede hendelser og sikrer kontinuerlig forbedring på Ula.

 

Resultat av tilsynet

 

OD har inntrykk av at BPs forståelse av krav til styring av vedlikehold i stor grad er i samsvar med forskriftskravene.

 

Det er ODs inntrykk etter tilsynsaktiviteten at BP ivaretar sikkerheten ved styring av både tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og utføring av aktiviteter. OD har spesielt fokusert på planlegging og utføring av vedlikeholdsaktiviteter i denne sammenheng.

 

Det er også ODs inntrykk at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom vedlikeholdet av innretningene. Et forbedringspunkt er likevel overflatevedlikehold i noen områder.

 

Tilsynsaktiviteten fikk i liten grad tid til å verifisere i detalj hvordan BP følger opp uønskede hendelser.