Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring og sikkerhetssystemer på Rowan Gorilla VI

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 16.-18.1.2008 tilsyn om bord på den flyttbare innretningen Rowan Gorilla VI. Aktiviteten var rettet mot Rowan Drilling U.K. Ltd (Rowan) sitt system for vedlikeholdsstyring om bord på innretningen samt mot operasjonelle og tekniske forhold innen elektro- og sikringssystemer.


Tilsynet ble ført ved samtaler med personell om bord og ved verifikasjon av dokumentasjon og tekniske løsninger innen de aktuelle områdene.

Bakgrunn for tilsynet
Rowan Drilling opererer tre oppjekkbare boreinnretninger på britisk sokkel, men har ingen aktivitet på norsk sokkel. For boreinnretningen Rowan Gorilla VI har selskapet søkt Ptil om samsvarsuttalelse (SUT) på bakgrunn av inngått kontrakt med BG Norge for aktivitet på norsk sokkel. Denne tilsynsaktiviteten inngår som en del av Ptils saksbehandling av SUT-søknaden.

Gowan Rorilla VI ble levert fra verksted i USA i 2001. Den er registrert i USA og følger amerikanske flaggstatsregelverk. Innretningen innehar klassesertifikat fra American Bureau of Shipping (ABS) og Det Norske Veritas (DNV).

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at selskapets vedlikeholdsstyring foregår i henhold til kravene i aktivitetsforskriften slik det fremgår av søknaden. Likeledes var målsettingen å verifisere at tekniske og operasjonelle forhold var i henhold til sokkelregelverket for aktuelle systemer.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet ble det registrert at det var mangelfull risiko/sikkerhetsforståelse blant ledende personell på innretningen. Det var manglende kjennskap til norsk sokkelregelverk og SUT-ordningen og personell om bord hadde ikke deltatt i samsvarsmålingene som var gjennomført innen de respektive områdene.
 
Innen vedlikeholdsstyring ble det avdekket en rekke nye avvik for manglende testing og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr og systemer. Verifikasjoner og samsvarsmålinger utført innen vedlikeholdsstyring er mangelfull og det er ikke etablert et vedlikeholdsstyringssystem med tilhørende prosedyrer som tilfredsstiller myndighetenes krav til vedlikehold.
 
I forbindelse med Ptils tilsynsaktivitet på Rowans kontorer i Aberdeen, 13.-15.11.2007, ble det identifisert avvik med hensyn til manglende styringssystem for vedlikehold i Rowans overordnende styringssystem. Dette ble meddelt i Ptils tilsynsrapport av 12.12.2007. Under tilsynet om bord var dette forholdet fortsatt ikke utbedret. I tillegg ble det funnet manglende underliggende prosedyrer i selskapets vedlikeholdssystem. Det ble avdekket avvik og mangler på sikkerhetskritisk utstyr: Manglende merking av utstyr, etterslep av planlagt vedlikehold, manglende sertifikater og manglende testing av sikkerhetsutstyr som brann- og gassdetektorer, brannbekjempelsesutstyr og nødavstengningssystem.

For brannbekjempelsessystemer, gassdeteksjon og nødavstengning ble det registrert en rekke nye avvik i forhold til gjeldende tekniske krav. I noen brannfarlige områder manglet utstyr for brannbekjempelse. Det ble avdekket at nødavstengningssystemet, ventilasjonssystemet og andre systemer som er viktige sikkerhetssystem for å håndtere unormale tilstander, i tillegg til tekniske mangler, også manglet operasjonelle prosedyrer eller instrukser.

Under verifikasjonen om bord ble det i noen områder registrert manglende orden og renhold. Noen steder var rømningsveier delvis blokkert av slanger og annet utstyr.  

Denne aktiviteten viser manglende kvalitet på de utførte samsvarsmålingene som danner grunnlag for SUT-søknaden til Rowan Drilling.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |