Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring, elektro og sikkerhetssystemer på Rowan Gorilla VI

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med elektro, sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring på boreinnretningen Rowan Gorilla VI. Tilsynet avdekket sju avvik. Det ble i tillegg identifisert sju forbedringspunkt.


Rowan Gorilla VI
Rowan Gorilla VI

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

Tilsynet om bord på Rowan Gorilla VI (bildet) ble gjennomført 15.9. og 16.9.2009, mens innretningen lå på verksted i Dundee, Skottland. I tillegg ble det innenfor vedlikeholdsstyring avholdt et møte/telefonmøte i Ptils lokaler med representanter fra Rowan i Aberdeen og Houston 23.9.2009.

Bakgrunn
Tilsynet var knyttet til Rowans søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI. Innretningen skal på kontrakt med BG Group som planlegger å benytte innretningen for boring på norsk kontinentalsokkel med oppstart i løpet av høsten 2009.

Mål
Målsettingen med oppgaven var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innenfor utvalgte områder var i samsvar med norske regelverkskrav.

Resultat
Tilsynet innen vedlikeholdsstyring begrenset seg til stikkprøvekontroll i selskapets vedlikeholdsstyringssystem SAP, og verifikasjoner på sikkerhetskritisk utstyr om bord på innretningen.

Rowan hadde startet implementeringen av dette nye styringssystemet, men tilsynet avdekket at det fortsatt gjenstår en del arbeid før dette fullt ut er implementert og i henhold til regelverkets krav.

Innenfor elektro og sikkerhetssystemer er det foreslått eller iverksatt tiltak for å korrigere de avvikene som tidligere ble avdekket på innretningen.

Ved gjennomgang av systemer som brannvann, brann- og gassdeteksjon og nødavstengning (ESD), ble det avdekket at eksisterende dokumentasjonen er mangelfull. Dette medførte blant annet at det ikke kunne dokumenteres at alle forhold som angår funksjon og kapasitet til blant annet brannslokkesystemer på helikopterdekket, er i henhold til kravene.

Vedlikeholdsstyring
Innenfor området vedlikeholdsstyring ble det avdekket følgende avvik:

 • Klassifisering og merking: Merkingen og klassifiseringen av systemer er ikke i tråd med regelverkets krav.
 • Manglende vedlikeholdsprogram: Ved stikkprøvekontroll ble det avdekket at det ikke var utarbeidet vedlikeholdsprogram for deler av det sikkerhetskritiske utstyret.
 • Manglende historikk innlagt i SAP: Rowans ledelse har besluttet at historikk fra det gamle vedlikeholdsstyringssystemet (Maximo) ikke skal overføres til det nye systemet (SAP), men være tilgjengelig. En del utstyr som er vedlikeholdt etter at det nye systemet ble igangsatt, mangler historikk.
 • Mangler ved selskapets styringssystem knyttet til vedlikehold: Ved gjennomgang av selskapets vedlikeholdsmanual, rev 2, ble det avdekket flere eksempler på at innhold og beskrivelser ikke gjenspeilet faktiske forhold i vedlikeholdsstyringssystemet SAP. I tillegg er denne manualen av meget generell karakter og har få referanser til underliggende selskapsprosedyrer knyttet til vedlikehold.

Innenfor vedlikeholdsstyring ble det i tillegg identifisert følgende forbedringspunkt:

 • Manglende måling av vedlikeholdseffektivitet: Med bakgrunn i at en del utstyr ikke har unik merking per utstyrsenhet og mangler merking, er Ptil usikker på om det er mulig å måle vedlikeholdseffektivitet. Under tilsynet fremkom det ikke opplysninger om at selskapet foretar denne type målinger.
 • Manglende opplæring i vedlikeholdsstyringssystemet SAP: Tilsendt opplæringsmatrise og annen korrespondanse viser at en del vedlikeholdspersonell som skal bruke SAP, ikke har nødvendig opplæring per dags dato.

Elektro og sikkerhetssystemer
Innenfor elektro og sikkerhetssystemer ble det avdekket følgende avvik:

 • Dokumentasjon generelt: Det er ikke utarbeidet systembeskrivelser og filosofier for viktige sikkerhetssystemer for å sikre at disse opereres på en forsvarlig måte i en nødssituasjon.
 • Brannbekjempelse på helikopterdekk: Det er ikke verifisert at alle andre krav i forbindelse med brannbekjempelse på helikopterdekk er ivaretatt.
 • Skilting og merking av sikkerhetsutstyr: En del viktig betjeningsutstyr var ikke merket med funksjonsbeskrivelser eller instrukser for operasjon. Det ble også registrert sikkerhetsskilting som var mangelfull.

Innenfor området elektro og sikkerhetssystemer ble det i tillegg identifisert følgende forbedringspunkt:

 • Kapasitet til brannslokkesystemene generelt: Det kunne ikke fremlegges dokumentasjon som viser at alle brannslokkesystemene har kapasitet til å oppfylle kravene i regelverket.
 • Gassdeteksjon: I forbindelse med gjennomføring av modifikasjoner bør plassering av gassdetektorer nøye vurderes slik at tiltenkte funksjoner ivaretas.
 • Nødbelysning: Nødlys var ikke alltid plassert på en måte som sikrer godt lys på plasser hvor det skal utføres viktige handlinger i nødssituasjoner.
 • Utkobling av tennkilder: Det bør utarbeides en beskrivelse av alle nedstengningsfunksjoner, slik at alle er kjent med de barrierene som er etablert for å hindre at en gasslekkasje utvikler seg til en fare- og ulykkessituasjon.
 • Varsellys i kranhus/kranbommer: Rødt varsellys i kranhus/kranbommer er ikke tilknyttet innretningens nødkraftkilde.


 

,
E-post: |