Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikehold og teknisk sikkerhet på Eldfisk


Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i perioden 7.4.2003 til 15.5.2003 en tilsynsaktivitet rettet mot ConocoPhillips Norge (CoPNo). Aktiviteten omfattet vedlikehold og teknisk sikkerhet på Eldfisk feltet.
Bildet viser innretningen Eldfisk 2/7 A.


 

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er knyttet til tre hovedområder:

 

 • Tildelingsbrev fra departementet viser til at OD har resultatmål for planperioden som innebærer å bidra til at de ansvarlige selskapene styrer sin virksomhet med sikte på:

  - god kultur som manifesteres gjennom holdninger, forståelse og handling
  - reduksjon av sannsynlighet for og konsekvenser av ulykker, blant annet ved hjelp av efektive barrierer og optimal beredskap
  - forsvarlig teknisk tilstand
  - forsvarlig gjennomføring av aktiviteter

  og videre å bidra til at næringen har oversikt over og opprettholder teknisk tilstand som gir grunnlag for sikker drift.

 • Resultater fra tilsyn i 2002 (og 2001) har vist at CoPNo på noen områder må forbedre sin virksomhet, dette gjelder:
  - bruk av arbeidstillatelser
  - vedlikehold av Deluge anlegg
  - kontroll og bruk av løst løfteutstyr

 • Hendelser


Målet med tilsynet

 • Føre tilsyn med at CoPNo planlegger, utfører og følger opp sin virksomhet i henhold til krav i forskrifter.

 • Verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og utføring av aktiviteter.

 • Verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom vedlikehold slik at innretninger eller deler av disse er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden.

 • Verifisere at CoPNo følger opp uønskede hendelser og sikrer kontinuerlig forbedring.

 •  

Resultat av tilsynet

Teknisk tilstand på det mest sikkerhetskritiske utstyret på Eldfisk blir tilfredsstillende ivaretatt gjennom vedlikehold slik at disse delene av innretningene er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetidene.

- CoPNo har etablert et system for oppfølging av uønskede hendelser som legger til rette for kontinuerlig forbedring.

- Tilsyn har også vist at CoPNo på noen områder kan forbedre sine systemer for planlegging, utføring og oppfølging av virksomheten.

- CoPNo bør forbedre sitt system for planlegging av aktiviteter på innretningene slik at status for vedlikehold og konsekvensen av det totale utestående vedlikeholdet også blir tatt hensyn til, på en systematisk måte, når aktiviteter skal utføres.