Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Valhall Redevelopment Prosjektet

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24.4.2007 - 24.5.2007 to tilsyn rettet mot BP Norge AS (BP), relatert til henholdsvis prosessdesign og ivaretakelse av arbeidsmiljøforhold - begge for "Valhall Redevelopment Prosjektet" (VRD).


Begge tilsyn ble gjennomført som selvstendige tilsyn med felles oppstartsmøte med BP og hos kontraktør og ellers med parallell gjennomføring av samtaler og verifikasjoner hos kontraktør.

Bakgrunn for tilsynet
BP sendte inn plan for utbygging og drift (PUD) for VRD til Olje- og energidepartementet den 21.3.2007. Planen omfatter blant annet bygging av en ny prosess- og boligplattform, PH, på Valhallfeltet samt omfattende modifikasjoner på eksisterende innretninger.

Lenke: PUD mottatt for Valhall videreutvikling (OEDs nettsted)

Prosjektering av prosessanlegget for den nye innretningen gjennomføres for BP av Mustang Engineering i Houston USA. Prosjektering av boligmodulen gjennomføres av Fabricom i Stavanger. Bygging av modulene er planlagt igangsatt i løpet av 4. kvartal 2007, og oppstart av PH er planlagt til 4. kvartal 2010.

Ptil skal være en pådriver for at næringen forbedrer styring av faktorer som kan påvirke storulykkesrisiko. Prosessanleggets utforming er en vesentlig premissgiver for storulykkesrisikoen på en innretning. Ptil ønsker derfor å vurdere styringsrelaterte forhold knyttet til design av prosessanlegget på PH.

God styring av arbeidsmiljø i nye prosjekter er vesentlig for å oppnå gode arbeidsmiljøforhold og unngå at arbeidstakerne utsettes for helserisiko.
Formål med tilsynet

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynsaktivitetene var å vurdere hvordan BP planlegger, gjennomfører og følger opp prosjektet i forhold til krav i forskrifter. Under tilsynet vurderte vurderte vi blant annet

 

Det ble identifisert forbedringspotensial knyttet til kunnskap om de norske HMS-forskriftene blant personell i prosjektet. Mens det var god kunnskap om innholdet i NORSOK-standardene, var det generelt lite kunnskap om HMS regelverket blant prosjektpersonellet. Konkrete eksempler på utforming gitt i veiledning til forskriftene var ikke kjent i prosessdisiplinen.

Innholdet i kvalitetskontroll av produkter var utydelig både internt i prosessdisiplinen og mellom de ulike disiplinene. I Mustang Engineering sitt system eksisterte det sjekklister, men disse var ikke i bruk og de var heller ikke kjent i prosjektet. Hos BP og Mustang Engineering personell var det ulik oppfatning av om systemet for kvalitetskontroll av produkter i prosjektet fungerte i henhold til intensjonene.

Prosessdisiplinens rolle og ansvar i ulike arbeidsprosesser var lite synlig og til dels utydelig og mostridende beskrevet i prosjektets styrende dokumenter.

Av positive observasjoner vil vi referere til systemet for endringsstyring av sikkerhetsrelaterte forhold som vi fulgte opp i tilsynet. Dette hadde hatt en betydelig oppmerksomhet i prosjektet, og på dette området ble det demonstrert et grundig system for å følge opp og dokumentere endringer.

Vi fokuserte på design av fakkelsystemet som er et viktig sikkerhetssystem på innretningen. Det framkom at det var foretatt grundige analyser av risikoforhold knyttet til dette systemet gjennom HAZOP* og evaluering av funn etter tilsyn.

*HAZOP (Hazard and Operability Studies)
HAZOP er en systematisk metode for å undersøke hvordan avvik fra konstruksjonbetingelsene for et system kan oppstå, og hvorvidt disse avvikene kan medføre økt risiko.

Resultat - tilsyn med ivaretakelse av arbeidsmiljøforhold
Tilsynet identifiserte et avvik knyttet til at det ikke var sikret tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor arbeidsmiljø i prosjektet verken hos Mustang eller BP.

Prosessmodulen er basert på mange utstyrspakker fra ulike underleverandører. Prosjektet står foran en periode med mange arbeidsmiljøaktiviteter knyttet til oppfølging av utstyrspakkene og layout på prosessmodulen. Vår vurdering er at prosjektet ikke hadde knyttet til seg tilstrekkelig spesifikk arbeidsmiljøkompetanse til å ivareta disse aktivitetene i henhold til regelverket.

Under intervjuene kom det fram at materialhåndtering og støy er sett som de største arbeidsmiljøutfordringene. Vårt inntrykk var at disse utfordringene var kjent og de fikk oppmerksomhet i prosjektet.

Tilsynet identifiserte to forbedringsområder knyttet til følgende forhold:

 

 • Under tilsynet fikk vi inntrykk av at det var fokus på arbeidsmiljø, og at arbeidsmiljøforhold ble prioritert i prosjektet.
 • Personellet vi intervjuet viste generelt god kjennskap til kravene i relevante arbeidsmiljøstandarder.
 • BP hadde tilført personell med operasjonell erfaring til prosjektet plassert i Houston. Disse bidro til funksjonelle og praktiske løsninger.
 • Det planlagte boligkvarteret så ut til å gi gode og funksjonelle løsninger.
 • Det var etablert flere nyttige verktøy som ble benyttet i prosjektet som PIMS og Citadon. Det var også etablert en 3-D-modell som kunne åpnes på den enkeltes PC og som var rask å manøvrere i. Denne ga mulighet til å gjennomgå modulene i ulike sammenhenger, blant annet offshore og i møter mellom Stavanger og Houston.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

 • Prosjektdokumentasjon.
 • Oppfølging av leverandørene.

Positive observasjoner:

 • risikostyring,
 • avvikshåndtering,
 • etablering av hensiktsmessige styringssystemer for oppfølging innen prosess og arbeidsmiljø,
 • kompetanseoppfølging,
 • endringsstyring,
 • forståelse for kravene til prosessdesign og arbeidsmiljø hos de ulike aktørene.

Resultat - tilsyn med prosessdesign