Gå til hovedinnhold

Tilsyn med utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder på Melkøya

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 22.-23.5.2006 tilsyn med Statoils ivaretakelse av kravene i forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder og forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer på Melkøya LNG. Under tilsynet identifiserte vi ikke avvik fra regelverkskrav eller forbedringspunkter. Vi mener derfor at Statoil har implementert forskriftene på en tilfredsstillende måte.


Hovedtyngden av aktiviteten var rettet mot produktoppfølging av ikke-elektriske tennkilder.

Bakgrunn for tilsynet

Hydrokarbonlekkasjer med potensielle konsekvenser som brann og eksplosjon er en stor bidragsyter til risiko på anlegg som produserer og/eller foredler hydrokarboner. Tiltak og barrierer relatert til farer forbundet med hydrokarbonlekkasjer er regulert gjennom relevante forskrifter.

Forskriftene om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder og forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer implementerer henholdsvis EU direktivene 94/9/EF (produktdirektivet) og 99/92/EF (brukerdirektivet). Produktdirektivet regulerer markedet for utstyr og sikkerhetssystemer for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Både elektriske og ikke-elektriske tennkilder reguleres. Implementeringen av direktivet medførte en reell endring av behovet for å utføre risikovurderinger relatert til ikke-elektriske tennkilder. Tilsynet fokuserte derfor spesielt på ikke-elektriske tennkilder, nærmere bestemt gjennom produktoppfølging på byggeplass.

Brukerdirektivet er et minimumsdirektiv som setter krav til utforming av arbeidsplasser og arbeidsutstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer. Under tilsynet rettet vi spesiell oppmerksomhet mot risikovurderinger utført i prosessen med etableringen av eksplosjonsverndokumentet.

Hydrokarbonlekkasjer og barrierer relatert til storulykkesrisiko er et prioritert område i Ptils virksomhetsplan.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Statoil har implementert forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder og forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer på en tilfredsstillende måte. Det ble lagt spesiell vekt på produktkontroll av ikke-elektriske tennkilder og bruk av harmoniserte standarder.

Resultat fra tilsynet

LNG-anlegget på Melkøya (kilde: Høgskolen i Finnmark)Tilsynet ble gjennomført som en verifikasjon/stikkprøvekontroll (produktkontroll) på Melkøya LNG (bildet).

Verifikasjonen relatert til forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder identifiserte ingen avvik.

Verifikasjon av implementering av forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer ble foretatt som en dokumentgjennomgang/presentasjon.

Vi fikk inntrykk av at Statoil har implementert forskriften på en tilfredsstillende måte.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss