Gå til hovedinnhold

Tilsyn med utforming av kontrollrom og alarmsystemer

I perioden 19. - 20. mai 2003 ble det gjennomført tilsyn med Statoil vedrørende utforming av kontrollrom og alarmsystemer - Snøhvitprosjektet. Tilsynet ble utført både etter landbasert og sokkelbasert regelverk i tråd med samarbeidsavtale mellom Oljedirektoratet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).


Bakgrunn for tilsynet

OD har de senere år gjennomført en rekke tilsyn med kontrollromsdesign og alarmsystemer.

Disse tilsynene viser at alarmsystemene generelt har store svakheter mht å sikre kontrollromspersonellet den nødvendige støtte i håndtering av hendelser.

Tilsynene viser også at design av nye kontrollrom i for liten grad bygger på systematisk vurdering av brukernes behov utfra de oppgaver som kontrollromspersonell skal ivareta.

Erfaringene fra tilsyn med Statoil på dette område er delte. Det har vist seg å være en utfordring for Statoil å sikre at svakheter og mangler som påpekes i ODs tilsynsrapporter fører til nødvendige forbedringer i nye prosjekter.

Tidligere tilsyn har særlig påpekt svakheter i prosjektene med hensyn til styring og planlegging, anvendelse av anerkjente Human factors (HF) prinsipper i etablering av beslutningsgrunnlag og målbare krav, samt oppfølging gjennom verifikasjon og validering.

Samtidig har Statoil iverksatt en intern prosess for å styrke utvikling og utforming av sikkerhetskritiske arbeidssystemer.

I to tidligere tilsyn har OD gitt Statoil pålegg for mangler ved styring av designprosessen.

I dette tilsynet vurderes Snøhvitprosjektet mot denne bakgrunn.

">Les mer om kontrollromsutforming

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å vurdere om utvikling av sentralt kontrollrom (SKR) for Snøhvit skjer i overenstemmelse med gjeldende regelverk for landbaserte og offshorebaserte anlegg. Tilsynet skal videre gi en vurdering av om utviklingsprosessen skjer i samsvar med anerkjente normer og prinsipper for utvikling av sikkerhetskritiske arbeidssystemer.

I tillegg til at tilsynet skal bidra til utnyttelse av erfaringer fra tilsyn med andre tilsvarende prosjekter, skal tilsynet også påpeke forhold som kan bidra til forbedring av utviklingsprosessen og de løsninger som etableres.

Resultat av tilsynet

Gjennom tilsynet kom det bl. a. frem at organiseringen av SKR design i Snøhvit prosjektet virket mangelfull i forhold til regelverkskrav med hensyn til etablering av organisasjon og kompetanse, klargjøring av ansvar til den enkelte og kvalifisering/oppfølging av leverandører.

Tilsynet påviste videre at Snøhvitprosjektet har ikke utført de analyser og vurderinger som er påkrevd i henhold til forskriftene, og som er nødvendige for å sikre utvikling av gode krav til funksjonalitet i SKR, samt å etterprøve at funksjonelle krav blir oppnådd.

Risiko for at menneskelige feil i kontrollrommet skal få alvorlige konsekvenser var ikke tilstrekkelig vurdert, i forhold til kritikaliteten av de oppgaver som kontrollromspersonellet skal ivareta.

OD har med bakgrunn i dette tilsynet gitt Statoil et varsel om pålegg.