Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tungløftoperasjoner under fjerning av Frigg

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden april til august 2005 en tilsynsaktivitet rettet mot Total E&P Norge AS (Total) sin styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av tungløftoperasjoner under fjerning av Frigg. Det ble ikke påvist avvik under tilsynet.


Revisjonen ble foretatt i forhold til relevante deler av sokkelregelverket, anerkjente normer og Total sine egne krav.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet i henhold til Ptils overordnet prosjektoppgave, og etter St.meld. nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. (Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 14. desember 2001, godkjent i statsråd samme dag.) "Som et ledd i arbeidet med å bedre sikkerheten ved kran- og løfteoperasjoner på sokkelen, har departementet også bedt Oljedirektoratet (nå Petroleumstilsynet) prioritere tilsynet med disse områdene...".

Tilsynet fokuserte på problemområdene som fremkom i Ptils rapport "Årsakssammenhenger av hendelser ved offshorekraner".

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom Totals styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av tungløfteoperasjoner ved fjerning av Frigg.

Resultat fra tilsynet

Det ble ikke påvist avvik under tilsynet. Av forbedringspunktene kan nevnes mangler ved styrende dokumentasjon og mangelfull dokumentasjon på at forskriftens krav blir møtt på områder hvor det ble påvist avvik fra anbefalt norm. Videre har systemet for opplæring om bord et forbedringspotensial.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss