Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Transoceans oppfølging av MTO-forhold

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 18.-19.5.2006 tilsyn med Transoceans oppfølging av human factors (HF) og menneske, teknologi og organisasjon (MTO) forhold i arbeidet med oppgradering av boreområdet på Transocean Winner.


Tilsynet ble gjennomført med intervjuer hos Transocean og befaring i ny borekabin hos Maritime Systems (leverandør). I tillegg ble det avholdt et felles møte hos Maritime Systems i forbindelse med befaringen. Det Norske Veritas (DNV) var konsulent for Ptil under tilsynet.

Under tilsynet la vi blant annet vekt på:

  • Transoceans styring av HF/MTO-forhold i prosjektet.

  • Gjennomføring og oppfølging av HF/MTO-analyser.

  • Brukermedvirkning og HF-kompetanse i prosjektet.

  •  

Tilsynsrapporten beskriver i hovedsak funn relatert til prosessen i designfasen av borekabinen og tilhørende systemer. Rapporten beskriver status ved tidspunktet for tilsynet.

En mer detaljert gjennomgang av selve borekabinen (resultatet) var ikke mulig på tidspunktet for tilsynet. Under befaring hos leverandør pågikk fortsatt arbeid i borekabin.

Bakgrunn for tilsynet

I løpet av de siste årene har svikt i samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon blitt synliggjort som del av årsaksbildet ved alvorlige hendelser. Flere av hendelsene på sokkelen har skjedd i forbindelse med bore- og brønnoperasjoner. Bore- og brønnoperasjoner består av kompliserte arbeidsoperasjoner og har et risikopotensial både med tanke på personulykker og storulykker.

Transocean Winner (kilde: Transocean)For å redusere risikopotensialet i denne type aktiviteter er det nødvendig å betrakte helheten i alle forholdene som kan påvirke risikonivået. Utfordringen er å få samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon til å fungere på en best mulig måte.

Human Factors er metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom individ, teknologi og organisasjon. Fokus på Human Factors i bore- og brønnoperasjoner er et sentralt punkt i Ptils prioriteringer og dette tilsynet er et ledd i Ptils oppfølging av Human Factors i ulike faser av prosjekter.

Transocean søkte om (SUT) for Transocean Winner (bildet) 3.3.2006. Dette tilsynet er også en del av Ptils behandling av denne søknaden

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet har vært å få en oversikt over Transoceans systematiske ivaretakelse av HF/MTO-forhold i forbindelse med oppgradering av boreområde og borekabin. I tillegg har det vært et mål å få en oversikt over utfordringer og status på prosjektet slik at dette kan danne et utgangspunkt for Ptils videre oppfølging.

Resultat fra tilsynet

Modifisering av boreområdet er ett av flere prosjekter som pågår i forbindelse med oppgradering av Transocean Winner. Det er positivt at Transocean har valgt å installere ny borekabin fremfor å oppgradere eksisterende kabin. Dette gir større frihet for design, og det er derfor bedre mulighet for å oppnå et godt resultat med tanke på arbeidsforholdene til borerne.

Ptils inntrykk er at prosjektet har vært preget av at gjennomføringstiden har vært begrenset. Mangelfull planlegging og systematisk styring av HF/MTO-forhold i prosjektet er sannsynligvis et resultat av dette.

Utvikling av støttesystemene til borerne preges av mangelfull planlegging og systematisk bruk av HF/MTO-metodikk. Manglende systematikk, dokumentasjon og kritikalitetsvurderinger vanskeliggjør kvalitetssikringen av resultatet.

Involvering av sluttbrukere i dette arbeidet har vært positivt, men manglende dokumentasjon gjør det vanskelig å vurdere i hvilken grad sluttbrukers anbefalinger og valg er kvalitetssikret av personer med HF/MTO-kompetanse.

Utstyret i borekabinen tilfredsstiller ikke alle ergonomiske anbefalinger til utstyr i kontrollrom. Dette gjelder blant annet muligheten for stående arbeid, samt justering av høyde og vinkel på skjermer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss