Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Transocean Searcher – oppfølging av boreaktiviteten på Gjøa

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 23.4. – 7.5.2009 tilsyn med Transocean Offshore Ltd (Transocean) i forbindelse med boreaktiviteten med Transocean Searcher på Gjøafeltet. Vi identifiserte åtte avvik fra regelverkskrav og to forbedringspunkter.


Tilsynet ble ført med utvalgte deler av Transoceans styringssystem og hvordan dette blir fulgt opp i organisasjonen på land og offshore.

Transocean Searcher

Transocean Searcher

Tilsynet ble ført i form av møte og intervju med personell på land og ved verifikasjoner og intervju med personell offshore.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet var utstedelse av samsvarsuttalelse (SUT) til Transocean for innretningen og StatoilHydro sitt samtykke for bruk av Transocean Searcher på Gjøafeltet.
 
Samtykke gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon knyttet til SUT for innretningen, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for boreentreprenør.

Transocean har fem innretninger i operasjon på norsk sokkel. Disse innretningene opereres av egne driftsorganisasjoner i Norge med felles støttefunksjoner fra kontoret i Stavanger. 
 

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Transocean har fulgt opp at krav i regelverket blir ivaretatt, deriblant bruk av risikovurderinger og sikkerhetsrelaterte prosedyrer. Det ble gjennomført verifikasjoner innen følgende HMS-relaterte forhold:

 • Bemanning, kompetanse og opplæring
 • Egne oppfølgingsaktiviteter
 • Uønskede hendelser
 • Vedlikehold av utstyr i bore- og brønnområdene

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte åtte avvik fra regelverkskrav og to forbedringspunkter.

Avvikene er knyttet til følgende forhold:

 • Oppdatering og bruk av dokumentasjon knyttet til samsvarsuttalelsen (SUT)
 • Kompetanse og opplæring
 • Interne verifikasjoner og oppfølgingsaktiviteter
 • Overvåking i kontrollrommet
 • Ventilasjon i boligkvarteret
 • Ventiler for bulk og borevæskesystemer
 • Overvåking av tetthet på borevæske
 • Branndeteksjon i kjelrom

Forbedringspunktene er knyttet til

 • vedlikehold av utstyr
 • merking og skilting
   

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |