Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tilstand av dekkskraner på Ula og Tambar

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 12.-15.11.2007 tilsyn med teknisk og operasjonell tilstand av offshorekraner på BP Norge AS (BP) sine innretninger på Ula og Tambar. Etter tilsynet er det vårt inntrykk at BP har tilfredsstillende styring med den tekniske tilstanden på dekkskranene.


Tilsynet ble ført ved en begrenset inspeksjon og funksjonstesting av offshorekranene, gjennomgang av siste års rapporter etter sakkyndig kontroll, samt gjennomgang av selskapets vedlikeholdssystem for å verifisere hvordan registrerte avvik etter årlig kontroll ble fulgt opp.

I tillegg observerte vi løfteaktiviteter, førte samtaler med personell som tar del i løfteoperasjoner samt foretok befaring i områder for oppbevaring av løst løfteutstyr.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet var primært å verifisere overensstemmelse med regelverkets krav til teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og vedlikehold. Det var ingen hendelser eller spesielle forhold som var foranledning.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at BP etterlever krav gitt i forskrifter, standarder og selskapsinterne dokumenter med hensyn til offshorekranenes tekniske og operasjonelle tilstand.

Resultat fra tilsynet
Det er vårt inntrykk at BP har tilfredsstillende styring med den tekniske tilstanden på de seks dekkskranene som ble omfattet av tilsynet, selv om det ble observert at tidsfrister for lukking av pålegg fra sakkyndig kontroll ikke alltid ble overholdt.

Kranteknisk ansvarlig personell synes å ha god kompetanse og inngående kjennskap til kranene.

Det etablerte systemet for gjennomføring av periodisk sakkyndig kontroll og oppfølging av pålegg fremstod som godt implementert og vel fungerende. Pålegg som ikke kunne lukkes innen tidsfrister satt av sakkyndig virksomhet ble avviksbehandlet.

Alle etterspurte dokumenter som sertifikater, årlige rapporter, eller annen teknisk dokumentasjon fantes enten elektronisk eller i papirutgave. Det ble imidlertid observert tilfeller av manglende oppdatering av tilgjengelige dokumenter.

Det ble observert ett forhold som er et avvik fra regelverk:
Kranen er ikke sikret mot at feilaktig aktivering av bryter for ”Wave Following”* modus med last i krok vil føre til ukontrollert fallende last.

* Wave Following
er en modus som kan beskrives som et konstanttrekk-bølgekompenseringssystem. Aktivering av systemet innebærer at heisevinsjens maksimale holdekraft settes til ca. 1,5 tonn og at den vil gi ut eller trekke inn automatisk i forhold til belastningen på kroken.

I tillegg identifiserte vi enkelte forhold med potensial for forbedringer.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |