Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet har i 2008 ført tilsyn med flere selskapers tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold.


Bakgrunn for tilsynet
1. januar 2007 trådte arbeidsmiljølovens regler om varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i kraft. Reglene skal legge til rette for en åpen HMS-kultur i arbeidslivet og gi vern til ansatte som ser det nødvendig å varsle om kritikkverdige og ulovlige forhold på arbeidsplassen.

Dette er forhold som arbeidstakerne oppfatter å være i strid med lover og regler, med virksomhetens egne retningslinjer, eller den alminnelige oppfatning av hva som er etisk akseptabelt. Ved å legge til rette for varsling viser virksomheten ønske om en åpen kultur som fremmer trygg kommunikasjon, at de tar ansatte på alvor og har fokus på å eliminere kritikkverdige forhold.

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet har tilsynsansvar i forhold til bestemmelsen om arbeidsgivers plikt til å legge forholdene til rette for varsling (jf. arbeidsmiljølovens § 3-6), innen sine respektive myndighetsområder, Petroleumstilsynet for petroleumsvirksomheten og Arbeidstilsynet for arbeidslivet for øvrig.

Vi ønsket derfor en redegjørelse for

  • hvilke prosesser virksomheten har gjennomført, hvilke vurderinger som er foretatt og arenaer, rutiner og organisasjonskanaler man har for å ivareta de ansattes rett til varsling,
  • hvordan rutiner og retningslinjer er dokumentert og gjort kjent for de ansatte og eventuelle andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling,
  • hvordan virksomheten håndterer varsling om forhold i bedriften som kommer fra ansatte i leverandørseslskap og evt. fra egne ansatte om forhold hos operatør/ oppdragsgiver,
  • hvordan arbeidstakerne og vernetjenesten har vært involvert i vurdering og etablering av rutiner og tiltak.

Resultat av tilsynet
Oppsummering av tilbakemeldingene fra virksomhetene viser at

  • de aller fleste selskapene har lagt forholdene til rette for varsling ved dokumenterte rutiner og varslingskanaler, i tillegg til vanlig kommunikasjon linjevei,
  • rutinene og retningslinjene er kjent blant de ansattes representanter,
  • rutinene og retningslinjene er i varierende grad gjort kjent blant de ansatte,
  • en del selskap har hatt mangelfull involvering av de ansattes representanter i arbeidet med tilrettelegging for varsling,
  • flere virksomheter gjennomgår også rutinene og retningslinjene jevnlig,
  • virksomhetene oppgir å ha gode tiltak for å legge forholdene til rette for varsling, i noen selskap også når det gjelder varsling på tvers av selskapsgrenser.

Tilsynsrapporten (oppsummering) gjelder følgende selskaper:
Aker Solutions ASA, Baker Hughes Norge AS, BP Norge AS, ConocoPhillips Skandinavia AS, Diamond Offshore Netherlands BV, Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration & Production Norway AS, Gassco AS, Halliburton AS, A/S Norske Shell, Odfjell Drilling AS, StatoilHydro ASA.

Les hele oppsummeringsrapporten (lenke).

Kontaktperson i Ptil:
Tone Guldbrandsen