Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tilrettelegging for materialhåndtering og arbeidsmiljø på Yme

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 23. - 26. mars 2009 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (Talisman). Tilsynet var rettet mot tilrettelegging for materialhåndtering og teknisk arbeidsmiljø på produksjonsinnretningen Yme. Vi identifiserte både avvik og forbedringspunkter.


Innretningen er en oppjekkbar produksjons- og lagerinnretning med boligmodul (MOPUStor) og bygges ved Adyard Liva verftet i Abu Dhabi.

Yme production facility

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunn for tilsynet er at Single Buoy Moorin (SBM) har prosjektert og er ansvarlig for fabrikasjon av MOPUStor som skal leies ut til Talisman Energy Norge AS (TENAS) for benyttelse på Ymefeltet.

TENAS skal være ansvarlig for den daglige driften av innretningen og skal i den sammenheng innhente samsvarsuttalelse (SUT) og søke om samtykke til bruk av denne.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at TENAS bygger Ymeinnretningen i henhold til regelverkets krav innenfor områdene materialhåndtering og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

I denne sammenhengen ble det blant annet fokusert på ressursbruk, planlagte og gjennomførte aktiviteter, arbeidsmiljøkartlegginger, materialhåndteringsanalyser, erfaringsoverføring, arbeidstakermedvirkning og avvikshåndtering i prosjektet.

Resultat av tilsynet
På tidspunktet for tilsynsaktiviteten var innretningen fremdeles under bygging med til dels liten grad av ferdigstillelse på mange av områdene som vårt tilsyn omfattet.

Vi identifiserte både avvik og forbedringspunkter.

Avvik fra regelverkskrav:

 • Det var ikke utført nødvendige analyser for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og analyser som kunne gi beslutningsstøtte ved valg av tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger for materialflyten over innretningen i driftsfasen.
 • Innretningen og transportveier var på enkelte steder ikke utformet slik at materialhåndtering kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte.
 • Avstanden mellom kranpidestall og bevegelig trapp på offshorekranene var for liten til å imøtekomme forskriftens krav om minimumsavstand.
 • Kranførerstolene er utformet på en måte som kan utsette kranføreren for uheldige fysiske belastninger.
 • Bruksanvisningen for offshorekranene oppfyller ikke forskriftens krav til innhold og språk.
 • Innretningsspesifikke prosedyrer for bruk av løfteinnretninger var ikke utarbeidet.
 • Førstegangskontroll av offshorekranene var ikke gjennomført.
 • Plan for oppfølging av arbeidsmiljø under konstruksjon og ferdigstillelse var mangelfull.
 • Krav for samsvarsmåling av arbeidsmiljøforhold i boligkvarteret manglet.
 • Terskler i døråpninger i boligenheten representerer hindringer av materialhåndtering på en effektiv og forsvarlig måte.
 • Tilkomst til utstyr for materialhåndtering under operasjon og vedlikehold var mangelfull.
 • Takhøyder i øvre del av boligkvarteret var for lave.

Forbedringspunkter:

 • Mangelfull dokumentasjon for å vise samsvarsmåling mot regelverkskrav etter gjennomførte arbeidsmiljø vurderinger
 • Mangelfull oppfølging av elementer i eget og andre deltageres styringssystem
 • Mangelfull tilrettelegging for effektiv og forsvarlig material håndtering i HVAC-rom
 • Mangelfull tilrettelegging for vertikal og horisontal materialhåndtering i prosessanlegget
 • Mangel på ivaretakelse av adkomst til og rundt utstyr i prosessanlegget
 • Manglende beregninger på dynamiske belastninger for bruk av offshorekranene som utsettingsarrangement for mob-båt 
 • Begrenset synsfeltet til kranføreren på grunn av ventilasjonsrør og beskyttelsesgitter
 • Manglende rampe for rengjøring av sidevinduene på ene siden av kranførerhusene
 • Krankroken på 40-tonnskranen var ikke malt med en lett synlig farge.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |