Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tekniske og operasjonelle barrierer på Valhall

Oljedirektoratet har gjennomført et tilsyn rettet mot BPs ivaretakelse av tekniske og operasjonelle barrierer i produksjonsanlegget på Valhallfeltet. Revisjonslaget har tatt utgangspunkt i barrierekravene i regelverket, og det er gjort en vurdering av hvordan disse blir fulgt opp når det gjelder drift og vedlikehold av anlegget.


Tilsynet ble innledet med et oppstartsmøte på Forus 19.8.2003 hvor det ble gitt presentasjoner i henhold til vårt forslag i varsel om tilsynet. Offshoredelen av tilsynet ble gjennomført på Valhall i perioden 26.-28.8.2003 og bestod av samtaler med relevant personell, befaringer i anlegget og verifikasjoner av systemer og dokumenter. Tilsynet ble gjennomført i henhold til planen, og dialogen var god og åpen.

Valhall

Vallhall

Bakgrunn for tilsynet

Kravene til styring og kontroll med barrierer er skjerpet i de nye HMS-forskriftene. Dette gjelder både fysiske (tekniske) og ikke-fysiske (operasjonelle og organisatoriske) barrierer.

I juli 2002 sendte vi et brev til alle operatørselskapene hvor vi, med henvisning til barrierekravene i de nye forskriftene, etterspurte hvordan operatørene følger opp den tekniske tilstanden til de fysiske barrierene på innretningene.

De senere år har det inntruffet en rekke uønskede hendelser med stort farepotensial som en følge av at flere av de sentrale operasjonelle barrierene har sviktet.

På bakgrunn av dette blir det i 2003 gjennomført en rekke tilsyn med operatørenes kontroll med og styring av de tekniske og operasjonelle barrierene på innretningene.

I dette tilsynet har vi ført tilsyn med BPs aktiviteter relatert til sentrale barrierer på Valhall-innretningen, deriblant det arbeidet som BP har igangsatt for å kartlegge teknisk tilstand på Valhall. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og vil bli fulgt opp senere.

Produksjonsanlegget på Valhall er ca 25 år gammelt, og dette innebærer store utfordringer med hensyn til å opprettholde teknisk tilstand samtidig som det er høy aktivitet med å gjøre klart for de nye flankeinnretningene og Valhall IP.

Formål med tilsynet

Et av våre mål for 2003 er å bidra til at næringen får oversikt over og opprettholder en teknisk tilstand som gir grunnlag for sikker drift av innretningene. Dette medfører at vi fører tilsyn med at aktørene har styring på og kontroll med den tekniske integriteten til de fysiske barrierene på innretningene samt følger opp aktørenes arbeid med å unngå hydrokarbonlekkasjer.

Målet med denne aktiviteten er derfor å vurdere hvordan BP ivaretar (deriblant identifiserer behov for, etablerer, vedlikeholder og videreutvikler) de forskjellige barrierene som er nødvendige for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå ved drift og vedlikehold av produksjonsanlegget på Valhall. Det er videre et mål å vurdere om BPs oppfølging av de tekniske og operasjonelle barrierene er i henhold til kravene i de nye HMS-forskriftene. Det er dessuten et delmål å øke den generelle forståelsen av barrierebegrepet og bidra til at begrepet anvendes bredest mulig, for eksempel både for sannsynlighets- og konsekvensreduserende barrierer.

Resultat av tilsynet

I dette tilsynet har vi fokusert på emner som bemanning og kompetanse, informasjon og dokumentasjon, kjennskap til og bruk av ulike risikoanalyser, mål og strategier, planlegging og utførelse av vedlikehold samt måling og forbedring.

Hovedinntrykket fra tilsynet er at tilstanden på de tekniske barrierene på Valhall-innretningen er akseptabel, innretningens alder tatt i betraktning. Det ble ikke identifisert vesentlige mangler.

Siden anlegget i hovedsak er utformet etter tidligere regelverk, er det avvik i forhold til dagens regelverk.Disse avvikene har BP selv identifisert, og vi ønsker å følge opp BPs arbeid knyttet til disse avvikene. Det er ellers vår oppfatning at BP har tilfredsstillende styring på og kontroll med vedlikeholdet av tekniske barrierer og sikkerhetskritisk utstyr på Valhall. Etterslep av programbasert vedlikehold og utestående korrektivt vedlikehold synes å være på et håndterbart nivå med en nedadgående trend.

Når det gjelder de operasjonelle barrierene, ble det derimot avdekket avvik og forbedringspotensial. Dette gjelder i hovedsak manglende klassifisering av sikkerhetskritisk utstyr i forbindelse med vedlikeholdsaktiviteter, oppfølging av midlertidig utstyr og oppdatering av driftsdokumenter.

Den forestående bemannings- og organisasjonsendringen var ikke endelig fastlagt, og det ble i dette tilsynet ikke gjort noen vurderinger av eventuelle konsekvenser dette kan få for de organisatoriske barrierene.