Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tekniske og operasjonelle barrierer på Jotun A

Tilsyn: I perioden 25.-28.5.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med hvordan ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (EM) styrer tekniske og operasjonelle barrierer på innretningen Jotun A. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav og to forhold med potensial for forbedring.


Tilsynet var begrenset til fagområdet elektriske anlegg.

Tilsynet ble ført i form av et oppstartsmøte med personell i driftsorganisasjonen på Forus 20.5.2009 og ved påfølgende verifikasjoner, funksjonstester og intervju med personell på Jotun A i (bildet) uke 22.

Jotun A (source: ExxonMobil) 

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premissene for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2009 om oppfølging av teknisk og operasjonell sikkerhet. Tilsynet tar også opp erfaringer fra tidligere tilsyn både med EM og industrien generelt.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å få en oversikt over EMs systemer og arbeidsprosesser for styring av teknisk og operasjonell sikkerhet relatert til elektriske anlegg på Jotun A, og vurdere dette opp mot gjeldende krav.

Vi la vekt på følgende tema:

 • Organisering og oppfølging av drift og vedlikehold
 • Hoved- og nødkraft inklusive avbruddsfri strømforsyning
 • Tennkildeutkobling
 • Kompetanse og opplæring
 • Identifiserte funn og utfordringer fra interne elektrotilsyn
 • Resultater fra gjennomførte barrierekartlegginger gjennom Facility Integrity Management System (FIMS)
 • Relevante resultater fra gjennomført Hazop*

*HAZOP (Hazard and Operability Studies)
HAZOP er en systematisk metode for å undersøke hvordan avvik fra konstruksjonbetingelsene for et system kan oppstå, og hvorvidt disse avvikene kan medføre økt risiko.

I tillegg ble det som en del av North Sea Authority Forum (NSOAF) sitt markedsovervåkingsprosjekt foretatt verifikasjoner knyttet til etterlevelse av maskinforskriften.

Resultat av tilsynet
Vi merket oss at det er etablert rutiner og prosedyrer for styring av tekniske og operasjonelle barrierer samt prosesser for kontinuerlig forbedring. Personellet demonstrerte kjennskap til formålet med og bruken av disse.

Under tilsynet ble det gjennomført følgende funksjonstester:

 • Tennkildeutkobling ved gassdeteksjon i prosessområdet
 • Autostart av nødgeneratoren ved simulert bortfall av hovedkraft
 • Tap av overtrykk i rømningstunnel, nødgeneratorrom, krankabin og  -maskinrom
 • Branndeteksjon i boligkvarteret m/lukking av spjeld og autostart av brannvannspumper
 • Test av nødbelysningen for rømningsvei ved livbåtstasjon nr.1

Vi har ingen merknader til funksjonstestene.

Som et ledd i NSOAFs markedsovervåkingsprosjekt ble det også foretatt verifikasjoner av nødgeneratorenheten med hensyn på etterlevelse av maskinforskriften.

Følgende ble verifisert uten merknader fra vår side:

 • Samsvarserklæring og CE-merking
 • Brukermanualer
 • Vernetiltak mot farer ved drift og vedlikehold (tilkomst, mekanisk beskyttelse, merking, nødstopp og lignende)

En av våre observasjoner fra tilsynet er karakterisert som avvik, jamfør kategoriseringen i tilsynsrapportens kapittel 5, og omhandler skilting av dører til rom med trykkovervåking.

I tillegg observerte vi to forbedringspunkter.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |