Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tekniske og operasjonelle barrierer på Gullfaks B

I perioden 20.9.-1.10.2004 førte vi tilsyn med Statoils oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer i produksjonsanlegget på Gullfaks B (bildet). Tilsynet avdekket ingen avvik fra relevante regelverkskrav. Det er vårt inntrykk at Statoil ivaretar oppfølgingen på en akseptabel måte.


Tilsynet ble innledet med et heldagsmøte med landorganisasjonen 20. september i Statoils lokaler på Sandsli. I dette møtet ble det gitt presentasjoner i henhold til vårt forslag i varsel om tilsyn.

Tilsynet fortsatte på Gullfaks B i perioden 29.9.-1.10., med samtaler med relevant personell, befaring i anlegget og verifikasjoner i systemer og dokumenter.

Tilsynet ble gjennomført i henhold til planen og med god tilrettelegging fra Statoils side.

Bakgrunn for tilsynet

De senere årene har det inntruffet en rekke uønskede hendelser med stort fare- og ulykkespotensial på sokkelen, som en følge av at flere av de sentrale barrierene, både tekniske og operasjonelle, har sviktet.

Vi gjennomfører derfor en serie tilsyn for å vurdere hvordan de forskjellige aktørene følger opp slike barrierer, og for å se om enkelte aktører har gode systemer som kan overføres til andre.

Formål med tilsynet

En av våre målsettinger for 2004 er å bidra til at næringen har oversikt over og opprettholder en teknisk tilstand som gir grunnlag for sikker drift av innretningene.

Dette gjør vi ved å følge opp at aktørene ivaretar integriteten til de tekniske barrierene på innretningene, samt at aktørene arbeider for å unngå hydrokarbonlekkasjer.

Målet for dette tilsynet var å verifisere at Statoil ivaretar, deriblant identifiserer behov for, etablerer, vedlikeholder og videreutvikler de forskjellige barrierene som er nødvendige for å ha et akseptabelt sikkerhetsnivå ved drift og vedlikehold av produksjonsanlegget på Gullfaks
B.

I tilsynet har vi lagt vekt på emner som bemanning og kompetanse, prosedyrer, kjennskap til og bruk av ulike risikoanalyser, mål og strategier, planlegging og utførelse av vedlikehold, samt måling og forbedring.

Resultat fra tilsynet

Det er vårt inntrykk at Statoil ivaretar oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer i produksjonsanlegget på Gullfaks B på en akseptabel måte.

Tilsynet avdekket imidlertid områder med forbedringspotensial innenfor:

  • lekkasjetesting av sikkerhetsmessig viktige ventiler,
  • formidling og bruk av informasjon om områderisikokart og
  • oppfølging av operasjonelle forutsetninger fra totalrisikoanalysen (TRA) for Gullfaks B.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss