Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tekniske og operasjonelle barrierer – elektriske anlegg på Ula

I perioden 24. - 27.8.2009 utførte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med BP om hvordan tekniske og operasjonelle barrierer styres på Ula-innretningen. Tilsynet, som var begrenset til fagområdet elektriske anlegg, påviste tre avvik fra regelverket.


Tilsynet ble gjennomført i form av et oppstartsmøte med personell i driftsorganisasjonen på Forus 18.8.2009 og med påfølgende verifikasjoner, funksjonstester og intervju med personell på Ula i uke 35.

Bakgrunn
Ptil skal legge premissene for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2009 om oppfølging av teknisk og operasjonell sikkerhet. Tilsynet tar også opp erfaringer fra tidligere tilsyn både med BP og industrien generelt.

Mål
Målet med tilsynet var å få en oversikt over BPs systemer og arbeidsprosesser for styring av teknisk og operasjonell sikkerhet relatert til elektriske anlegg på Ula, og vurdere dette opp mot gjeldende krav.

I tilsynet ble det lagt vekt på følgende tema:

  • Organisering og oppfølging av drift og vedlikehold
  • Tennkildeutkobling av elektrisk utstyr
  • Kompetanse og opplæring
  • Identifiserte funn og utfordringer fra interne elektrotilsyn
  • Funksjonstest av utvalgte sikkerhetssystemer

Resultat
Tilsynet påviste tre avvik fra regelverket. Disse er knyttet til skilting av dører til rom med trykkovervåking, oppdatering av dokumentasjon og avskjerming av spenningsførende deler.

Rapporten (se lenke i høyre spalte) inneholder i tillegg observasjoner hvor det er potensial for forbedringer.

Vi ber om en redegjørelse for hvordan avvikene og observasjoner av forhold med potensial for forbedringer vil bli håndtert innen 9.10.2009.

,
E-post: |