Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk tilstand på Veslefrikk

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 16.2 - 27.3.2009 tilsyn med StatoilHydro på Veslefrikkinnretningene. Under tilsynet ble det fulgt opp hvordan StatoilHydro ivaretar og sikrer etterlevelse av krav knyttet til brann- og eksplosjonsbeskyttelse, elektro og instrumenterte sikkerhetssystemer. Vi påviste fem avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført i form av møte og intervju med personell i driftsorganisasjonen på Sandsli i uke 8 og ved verifikasjoner, funksjonstester og intervju med personell offshore i uke 13.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premissene for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Bakgrunnen for denne tilsynsaktiviteten er pågående vurderinger av søknad om samtykke til levetidsforlengelse for Veslefrikk. Det er en hovedprioritering i Ptil å sikre at et forsvarlig sikkerhetsnivå skal opprettholdes på innretninger og anlegg som planlegges brukt utover opprinnelig levetid.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å bidra til og verifisere at StatoilHydro planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter i henhold til HMS- regelverket på en effektiv og målrettet måte.

Under tilsynet ble det lagt vekt på følgende tema:

  • Brann og gassdeteksjon.
  • Prosessikring og nødavstengning.
  • Tennkildekontroll.
  • Aktiv og passiv brannbeskyttelse.
  • Nødstrøm og nødlys.
  • Alarmhåndtering.

Resultat av tilsynet
Vårt hovedinntrykk etter tilsynet var positivt, men det fremkom at det er noen utfordringer knyttet til prosessikring samt aktiv og passiv brannbeskyttelse.

Vi påviste fem avvik fra regelverkskrav. Disse er knyttet til avhengighet mellom reguleringsfunksjon og prosessikring, oppfølging av HIPPS-ventiler, brannvannssystemet, passiv brannbeskyttelse og rømningsveier fra rom for høyspenningsinstallasjoner.

Tilsynsrapporten inneholder i tillegg observasjoner hvor det er potensial for forbedringer.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |