Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk tilstand på Ekofisk

I perioden 18.-22. oktober førte vi tilsyn hos ConocoPhillips Norge (CoPNo) med teknisk tilstand på Ekofisk (bildet). Tilsynet berørte fagområdene prosess, teknisk sikkerhet og elektro.


Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet er i tildelingsbrevet fra departementet pålagt å

  • Bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs - herunder:
    - Følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene
    - Følge opp at aktørene unngår hydrokarbonlekkasjer og andre hendelser som har stort potensial i forhold til risikoen for storulykker
  • Sørge for at temaet HMS- kultur blir integrert i og fulgt opp gjennom Petroleumstilsynets ulike tilsynsaktiviteter

Erfaringer fra tidligere tilsyn, samt innrapporterte hendelser fra Ekofisk er også med på å danne bakgrunn for tilsynet.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet er å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og utføring av aktiviteter.

Videre er det en målsetting å verifisere at CoPNo følger opp uønskede hendelser på en tilfredsstillende måte gjennom registrering, intern og ekstern rapportering, identifisering av årsaker og tiltak, samt nyttiggjør seg erfaringer fra hendelser i det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Resultat fra tilsynet

Tilsynsaktiviteten påviste enkelte avvik fra regelverket. Ingen av disse er så alvorlige at de enkeltvis eller etter en samlet vurdering gir grunnlag for pålegg. Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Status for vedlikehold på Ekofisk-komplekset per oktober 2004 viser at utestående arbeidsmasse har blitt redusert i løpet av det siste året.

Dette gjelder både for korrigerende (PM02) og forebyggende (PM01) vedlikeholdsaktiviteter. Totalvolumet av utestående PM02 vedlikeholdsaktiviteter er i størrelsesorden 1600 arbeidsordrer, og det prioriteres å få redusert dette arbeidsvolumet ytterligere.

Vi takker ConocoPhillips for god tilrettelegging, samarbeid og bistand ved gjennomføringen av tilsynsaktiviteten.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss