Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet – Skarvturret

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 18.-20.11.2009 tilsyn med prosjektering av systemer for teknisk sikkerhet i Skarvturret ved Keppel Shipyard i Singapore.


Under tilsynet ble det lagt spesiell vekt på følgende områder:

  • Sikkerhetsstrategier og designlaster
  • Brannbekjempelse
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Instrumenterte sikkerhetssystemer, med spesiell fokus på ESD, brann- og gassdeteksjon

Skarv Turret
 

Om Skarv
Skarv ligger ca 35 kilometer sørvest for Nornefeltet i den nordlige delen av Norskehavet. Utbyggingen er en samordning av forekomstene 6507/5-1 Skarv og 6507/3-3 Idun.

Havdypet i området er mellom 350 og 450 meter. Utbyggingsløsningen er en flytende produksjonsinnretning (FPSO) knyttet til fem brønnrammer på havbunnen.

BP Norge AS (BP) er operatør for Skarv.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet. Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere om BP ved bygging av Skarvturret ivaretar kravene i regelverket innen området som er omfattet av aktiviteten.

Resultat av tilsynet
Skarvturret blir bygget ved Keppel Shipyard i Singapore. Tilsynet ble gjennomført i henhold til plan. Det ble i tilsynet lagt mest vekt på områdene sikkerhetsstrategier og designlaster, samt passiv brannbeskyttelse.

Arbeidet med påføring av passiv brannbeskyttelse var forsinket. Dette skyldes værmessige utfordringer, og vanskelig tilkomst når det er andre  disipliner i området.

Resultatet av tilsynet viser at BP har tilfredsstillende styring med dette fagområdet.

Det er imidlertid påpekt ett forbedringspunkt om revisjon av Design Accidental load  specification, ettersom dette er et sentralt styrende dokument. I tillegg er det gitt noen kommentarer.

Journal 2009/785

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |