Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet på Norne

Vi har ført tilsyn hos Statoil ASA rettet mot teknisk sikkerhet i prosessanlegget på Norne i uke 39 og uke 44 2005. Etter tilsynet er det vårt inntrykk at organisasjonen til Norne har bra kontroll med den tekniske tilstanden på de områder tilsynet var rettet mot.


Norne (Kilde: Øyvind Hagen, Statoil)Nornefeltet ligger i Norskehavet ca. 200 km fra Helgelandskysten.

Feltet er bygget ut med en produksjons- og lagerinnretning (skip) tilknyttet brønnrammer på havbunnen (bildet).

Tilsynet ble innledet med et møte med landorganisasjonen i Harstad 29.9.2005.

I dette møtet ble blant annet erfaringer, status og planer fremover for Norne presentert.

Dette ga oss et godt grunnlag for tilsynet på innretningen.

Det ble gjennomført et oppstartsmøte ved ankomst på Norne 1.11.2005 samt et oppsummeringsmøte før avreise 3.11.2005.

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i virksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

For å nå dette målet er et av de prioriterte oppfølgingsområdene for tilsyn i 2005 å se til at aktørene tilrettelegger og sørger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene også med fokus på samspill menneske-teknologi-organisasjon og systemforståelse.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at operatøren møter kravene i regelverket vedrørende vedlikehold og tilstand på utstyr og systemer som går under begrepet teknisk sikkerhet. Vi har lagt vekt på å se på rutiner og holdninger vedrørende barrierer og sikkerhetsutstyr.

Resultat fra tilsynet

Vi har ikke funnet avvik fra regelverket på området som tilsynet dekket.

De som ble intervjuet ga uttrykk for stor trivsel og entusiasme for sin arbeidsplass.

Tilsynet viste at organisasjonen til Norne har bra kontroll med teknisk tilstand på de områder tilsynet var rettet mot.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss