Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring på Heimdal

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 10.-12.4.2007 tilsyn med Gassco AS (Gassco) sin styring av aktiviteter på Heimdal Riser Platform (HRP). Tilsynet var rettet mot fagområdene teknisk sikkerhet og vedlikehold. Vi identifiserte to avvik knyttet til Gassco sin påseplikt og styring med vedlikehold av løst utstyr.


Heimdal (kilde: Hydro)Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av samtaler og verifikasjoner på Heimdal (bildet).

Bakgrunn for tilsynet

Heimdal HRP har hatt noen alvorlige hendelser i 2005 og 2006. Under tidligere tilsyn med Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har vi påvist mangler knyttet til styringssystemet for vedlikehold. Dette forhold kan ha konsekvenser for styring av vedlikehold på HRP, da samme vedlikeholdssystem brukes, og Hydro er teknisk tjenesteyter* for operatøren Gassco.

*Teknisk tjenesteyter (TSP - Technical Service Provider)
Enhver fysisk eller juridisk person som yter en teknisk tjeneste, for eksempel et selskap som operatør benytter for blant annet daglige drifts- og vedlikeholdsoppgaver for anleggene.

Lenker:

Formål med tilsynet

Gassco er operatør for HRP. Hydro er operatør for Heimdal gassenteret, og er TSP for Gassco når det gjelder drift av HRP. Sentralt i tilsynet var derfor å verifisere hvordan Gassco utøver sin oppgave som operatør av HRP, og oppgavedelingen mellom Gassco som operatør og Hydro som tjenesteyter. Verifikasjonen var begrenset til områdene teknisk sikkerhet og vedlikehold.

Resultat fra tilsynet

Etter gjennomført tilsyn er det vårt inntrykk at Gassco som operatør ikke i tilstrekkelig grad utøver påseplikten ovenfor Hydro som TSP. Vi begrunner dette med at Gassco for eksempel ikke har gjennomført egne tilsynsaktiviteter på HRP, noe som vi mener ville være naturlig sett i lys av manglene som er avdekket i Hydros vedlikeholdsstyringssystem, ref rapport etter tilsyn med "Styring av aktiviteter og forebygging av hendelser på Heimdal" (lenke). I tillegg har det vært hendelser/gasslekkasjer med stort potensial hvor Gassco ikke har deltatt i granskinger offshore.

Det ble identifisert to avvik knyttet til Gassco sin påseplikt og styring med vedlikehold av løst utstyr.

Det ble videre identifisert seks områder med potensial for forbedring. Disse områdene er brannisolering av ventiler, kontroll med utestående arbeidsmasse, testing av nødavstengningsventiler (ESDV - 1A ventiler), kalibrering av sikkerhetskritiske manometre, rømningsveier og korrosjonsovervåking, forebygging og vedlikehold.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss