Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet og beredskap på Troll C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 14.-16.3.2005 en verifikasjonsaktivitet om bord på innretningen Troll C. Tilsynsaktiviteten var rettet mot styringssystemer og tekniske forhold innen områdene teknisk sikkerhet og beredskap. Aktiviteten om bord ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler og verifikasjoner.


Troll C (kilde: Norsk Hydro)Det ble under tilsynet gjennomført en beredskapsøvelse som inkluderte hele beredskapsorganisasjonen om bord på Troll C.

Tilsynet var i hovedsak basert på forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) kapittel VI-II Kompetanse og kapittel XI Beredskap.

I tillegg ble det fokusert på regelverkskrav relatert til teknisk sikkerhet, ref aktivitetsforskriften kap VI-IV Forutsetninger for bruk med tilhørende bestemmelser.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i virksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Vi har lagt vekt på at det var forholdsvis lenge siden forrige tilsyn med fokus på teknisk sikkerhet og beredskap om bord på Troll C.

Formål med tilsynet

Formålet med denne tilsynsaktiviteten var å verifisere om styringsmessige, operasjonelle, tekniske og organisatoriske forhold innen fagområdene teknisk sikkerhet og beredskap på Troll C er i henhold til myndighetskrav.

Resultat fra tilsynet

Vi har identifisert et avvik i forhold til regelverkskrav. I tillegg kom det frem under tilsynet at det er rom for forbedringer av flere tekniske og beredskapsmessige forhold om bord på Troll C.

Resultatet for de tekniske sikkerhetsmessige forhold gjelder i hovedsak forbedringspunkter i vedlikeholdssystemet samt prosedyre og intervall for testing av brannvannsystemet. Tester ble gjennomført uten anmerkninger.

Innen beredskap gjelder dette avvik knyttet til at hovedkranene som brukes til løft av personell i MOB-båt ikke har dobbel bremseanordning. I tillegg fremkom forbedringspotensial når det gjelder responstid på tilgjengelige MOB-båtsystemer, kjennskap til beredskapsplanen blant personell i beredskapsorganisasjonen, og at redningsdrakter ved livbåtstasjonene kun finnes i størrelse "stor".

I tillegg ble det observert noe slitt gulmaling på rømningsveier i uteområdet, samt inkonsekvent bruk av gulmaling i trapper som er klassifisert som rømningsvei.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss