Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet og beredskap på Oseberg Sør

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 12.-14. oktober en verifikasjonsaktivitet ombord på innretningen Oseberg Sør (bildet). Tilsynsaktiviteten var rettet mot styringssystemer og tekniske forhold innen områdene teknisk sikkerhet og beredskap. Det ble ikke funnet alvorlige avvik fra regelverkskrav.


Aktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler og verifikasjoner.

Det ble også gjennomført en beredskapsøvelse under tilsynet, som inkluderte hele beredskapsorganisasjonen på innretningen.

Tilsynet var i hovedsak basert på forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) kapittel VI-II Kompetanse og kapittel XI Beredskap. I tillegg ble det fokusert på regelverkskrav relatert til teknisk sikkerhet, ref aktivitetsforskriften kap VI-IV Forutsetninger for bruk med tilhørende bestemmelser.

Tilsynsaktiviteten var godt tilrettelagt av Norsk Hydro.

Et godt samarbeidsklima om bord på Oseberg Sør bidrog til at gjennomføringen stort sett gikk etter planen.

Enkelte tester ble sløyfet i samråd med plattformledelsen.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i virksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

For å nå dette målet er et av de prioriterte oppfølgingsområdene for tilsyn i 2004 å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene, og følger opp samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon i HMS kritiske systemer og operasjoner.

Det er også lagt vekt på at det var relativt lenge siden det ble gjennomført tilsynsaktiviteter mot Oseberg Sør med beredskap og teknisk sikkerhet som tema.

Formål med tilsynet

Målsettingen med denne aktiviteten er å verifisere om styringsmessige, operasjonelle, tekniske og organisatoriske forhold innen fagområdene teknisk sikkerhet og beredskap på Oseberg Sør er i henhold til myndighetskrav.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet avdekket ingen alvorlige forhold som medfører varsel om pålegg. Hovedinntrykket fra tilsynet er at det finnes rom for forbedringer av enkelte beredskaps- og teknisk sikkerhetsmessige forhold om bord på Oseberg Sør.

Innen beredskap gjelder dette en værstasjon som fremstiller mangelfulle værdata, herunder vindmåling, håndtering av MOB-beredskap med krav om to uavhengige systemer, noe slitt markering av rømningsveier i deler av uteområdet, og mangelfull trening av stedsfortreder-roller i beredskapsorganisasjonen.

De tekniske sikkerhetsmessige forhold gjelder problemer med overtrykksbeskyttelse i boremodulen, funksjonsfeil på enkelte solenoidventiler i brønnkontrollsystemet, og at H2S gassdetektorer i boreområdet ikke var registrert i vedlikeholdssystemet SAP.

I tillegg ble det avdekket manglende funksjonstesting av tidlig-deteksjonsystem etter installasjon av nye kabinetter i et utstyrsrom, videre at dieselmotorene som driver sjøvanns-/brannvannpumpene sender eksos inn i HVAC systemet, og at det var uløste problemer med trykkstøt i sjø- og brannvannsystemet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss