Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk og operasjonell sikkerhet og læring av hendelser på Mongstad

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24.-26.3.2009 tilsyn med StatoilHydro (SH) på Mongstad. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å senke risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Mongstad (source: StatoilHydro)

Mongstadanlegget (bildet) har vært gjennom en lang periode med høy aktivitet og samtidig drift. Risikostyring og læring av hendelser er viktige elementer for å få til gode prosesser for å øke sikkerheten på anlegget.

Tilsynet er gjennomført med grunnlag i midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) og forskrift om systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Formål med tilsynet
Sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig. Ptil gjør dette ved å

  • følge opp at industrien etablerer og videreutvikler systemer for barrierestyring, i et MTO perspektiv, som er i tråd med regelverkets intensjon,
  • bidra til at det utvikles høy kompetanse både i industrien og i Ptil relatert til ivaretakelse av barrierefunksjoner,
  • bidra til at samtidig drift og modifikasjon gjennomføres med forsvarlig ivaretakelse av sikkerhetskritiske barrierer.

Resultat av tilsynet
Tilsynet ble gjennomført som planlagt, med god tilrettelegging av SH. Samtalene ble gjennomført på en åpen og god måte, og deltakerne var forberedte og reflekterte og ga et faglig solid og godt inntrykk.

Sentrale tema som vi konsentrerte oss om ved tilsynet var organisatoriske barrierer som arbeidstillatelsesprosessen med tilstøtende prosesser og hvordan SH Mongstad bruker informasjon fra hendelser i konsernet og ellers i industrien.

Det ble ikke påvist avvik i forbindelse med tilsynet.

Rapporten inneholder to observasjoner hvor det er potensial for forbedringer:

  • Det var ingen kriterier for hvor mange arbeidstillatelser (ATer) det kan være i et område i raffineriet. Det er i praksis opp til områdeoperatør å sette begrensninger på antallet.
  • Arbeidet med å utnytte andres erfaringer kan i større grad systematiseres og struktureres slik at forbedringsprosessen blir tydeligere og gir ønskede resultater.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |