Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk og operasjonell sikkerhet og læring av hendelser på Hammerfest LNG

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 11.-14.5.2009 tilsyn med StatoilHydro (SH). Tilsynet var rettet mot teknisk og operasjonell sikkerhet og læring av hendelser på Hammerfest LNG. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


I tilsynet ble det fulgt opp hvordan SH ivaretar sine sikkerhetskritiske barrierer og hvordan organisasjonen nyttiggjør seg informasjon fra andre hendelser i konsernet og relevante internasjonale hendelser. I tillegg ble status på arbeidstidsordninger fulgt opp.

Hammerfest LNG 

Hammerfest LNG

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å senke risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon (MTO) i HMS-kritiske systemer.

Anlegget har vært gjennom en lang periode med høy aktivitet og samtidig drift. Risikostyring og læring av hendelser er viktige elementer for å få til gode prosesser for å øke sikkerheten på anlegget.

Tilsynet ble ført med grunnlag i midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Formål med tilsynet
Sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig. Ptil gjør dette ved å 

  • følge opp at industrien etablerer og videreutvikler systemer for barrierestyring, i et MTO-perspektiv, som er i tråd med regelverkets intensjon.
  • bidra til at det utvikles høy kompetanse både i industrien og i Ptil relatert til ivaretakelse av barrierefunksjoner. 
  • bidra til at samtidig drift og modifikasjon gjennomføres med forsvarlig ivaretakelse av sikkerhetskritiske barrierer.

Resultat av tilsynet
Det ble ikke påvist avvik i forbindelse med tilsynet. Rapporten inneholder fem observasjoner hvor det er potensial for forbedringer:

  • Den systematiske styringen som gjennom alle ledd skal sikre at all personell som jobber på anlegget jobber på en sikker måte og bidrar til risikoreduksjon kan bedres.
  • Styrende dokumentasjon og operasjonalisering av denne for å synliggjøre funksjon og ytelse til viktige sikkerhetskritiske barrierer kan forbedres. Dette gjelder spesielt med tanke på å forhindre og begrense storulykker.
  • Arbeidsmetodikken som skal sikre organisatorisk læring fra hendelser kan forbedres i forhold til bakenforliggende årsaker. Oppfølging og verifisering av at tiltak er hensiktsmessige og gir ønsket resultat kan forbedres.
  • Gangveier og andre steder hvor personell oppholder seg kan beskyttes bedre mot isklumper som løsner og faller ned.
  • Rutiner som sikrer at man unngår fallende gjenstander og at disse skader personell kan forbedres.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |