Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk og operasjonell integritet på Valhall

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 26.-29.11.2007 tilsyn med utvalgte elementer relatert til teknisk og operasjonell integritet på Valhallfeltet operert av BP Norge AS (BP). Vi har identifisert ett avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført i form av åpningsmøte på land og intervjuer med utvalgt personell i landorganisasjonen og på Valhallfeltet.

Bakgrunn for tilsynet
I henhold til tildelingsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) skal Ptil legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Det er sendt inn søknad om samtykke til bruk av Valhall boligplattform (QP), bore/brønnholdeplattform (DP) og prosessplattform (PCP) utover opprinnelig designlevetid. I den pågående behandlingen av denne søknaden legger Ptil blant annet vekt på følgende forhold:

  • Tilstanden på innretningene.

  • Hvordan integritet for innretningene dokumenteres.

  • Hva som inngår i planene for å holde høy teknisk og operasjonell integritet for innretningene i perioden som omfattes av søknad om drift utover opprinnelig designlevetid.

  •  

BP har videre sendt inn søknad om forlengelse av unntak relatert til passiv brannbeskyttelse under kontrollrommet på PCP (eksisterende unntak utløper 31.12.2007).

Dette tilsynet er gjennomført for å gi supplerende informasjon som skal legges til grunn ved behandling av disse søknadene. Det er valgt ut noen elementer som er av betydning i forhold til å sikre teknisk og operasjonell integritet som verifiseres i tilsynet.

Tilsynet ble primært ført med bakgrunn i forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften) § 2 om barrierer, § 20 om avvik, § 21 om oppfølging og § 22 om forbedring.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å få et bedre grunnlag for å vurdere søknad om samtykke til drift av innretningene på Valhall utover opprinnelig designlevetid inkludert nevnte unntakssøknad. Dette søkes oppnådd ved å

  • innhente supplerende informasjon relatert til BP sine systemer for opprettholdelse av teknisk og operasjonell integritet for innretningene i perioden som omfattes av søknad om samtykke til drift utover opprinnelig designlevetid,

  • vurdere innhentet informasjon mot revisjonskriterier (regelverkskrav),

  • verifisere oppfølgingen av kompenserende tiltak i søknad om unntak relatert til passiv brannbeskyttelse under kontrollrommet på PCP.

  •  

Det var videre en målsetting med dette tilsynet å bidra til deling av erfaringer etter en hydrokarbonlekkasje som en annen operatør på norsk sokkel har hatt.

Resultat fra tilsynet
Ut fra mottatt dokumentasjon, samtaler og presentasjoner er det vårt inntrykk at det er gjennomført grundige barrierekartlegginger i 2004 og 2005 basert på felles kravdokumenter som er etablert for alle BP-opererte innretninger på norsk sokkel.

Vi har identifisert ett avvik fra regelverkskrav innefor implementering og oppfølging av kompenserende tiltak i forbindelse med avvik relatert til passiv brannbeskyttelse under PCP kontrollrom. Ledelsesoppfølging av de kompenserende tiltakene har ikke bidratt til at svakhetene som er listet i begrunnelsen til avviket ble identifisert og rettet opp.

Videre har vi identifisert et område med potensial for forbedring som gjelder prosesser for beslutning om og implementering av tiltak etter barrierekartlegging. Ledelsesoppfølging ser ikke ut til å ha bidratt til å identifisere tiltak for å utbedre svakheter i prosessen for oppfølging av funn i barrierekartlegginger.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss