Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk og operasjonell integritet og oppfølging av hendelser på Mongstad

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 13.-14.10.2009 tilsyn med StatoilHydro (SH) på Mongstad. I tilsynet ble det fulgt opp hvordan SH ivaretar den tekniske og operasjonelle integriteten på anleggene og hvordan organisasjonen arbeider med å lære av hendelser.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å senke risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Mongstad (source: Statoil)

Mongstad (kilde: Statoil)

Anlegget har vært gjennom en lang periode med høy aktivitet og samtidig drift. Risikostyring og læring av hendelser er viktige elementer for å få til gode prosesser for å øke sikkerheten på anlegget.

Tilsynet er ført med grunnlag i midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) og forskrift om systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å skaffe informasjon om hvordan selskapet arbeider med temaene nedenfor og hvordan krav i regelverket ivaretas.

Det var to hovedtema på tilsynet:

Resultat  av tilsynet
Det ble ikke avdekket avvik fra gjeldende regelverk for de temaer som var dekket av tilsynet.

Krakkerhendelsen har utløst et omfattende forbedringsarbeid som har høy oppmerksomhet i organisasjonen. Gjennomgang av andre hendelser og tilhørende tiltak indikerer at det kan gjøres tydeligere hvilke forbedringer som forventes og hvordan det skal følges opp at tiltak har ønsket effekt.

Noen hendelser resulterer i mange tiltak, men uten å ta tak i de mer grunnleggende forhold.

Journal 2009/1129

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |