Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Valhall

Oljedirektoratet gjennomførte i perioden 9.-10. september 2003 tilsyn med styring og håndtering av aktiviteten "Ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner" i BP Norge AS. Tilsynet ble gjennomført i selskapets lokaler på Forus.


Bakgrunn for tilsynet

Det er en sentral prioritering for ODs HMS-oppfølging å verifisere at aktørene legger til rette for og opprettholder teknisk integritet på innretningene. OD har resultatmål som blant annet innebærer å bidra til at de ansvarlige selskapene styrer sin virksomhet med sikte på god styring, erfaringsoverføring og kontinuerlige forbedringer, reduksjon av sannsynlighet for og konsekvenser av ulykker, forsvarlig teknisk tilstand og tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i forhold til oppgavene.

Valhall og andre BP opererte installasjoner nærmer seg opprinnelig tiltenkt levetid, samtidig som installasjonene på Valhall vurderes brukt ut over opprinnelig tiltenkt levetid. I tillegg er det innsynking i Valhall reservoaret.

Formål med tilsynet

ODs mål for tilsynet:

  • se til at BP har styringssystemer som reduserer risiko for konstruksjonssvikt i aldrende innretninger
  • se til at BP har kvalifiserte løsninger for håndtering av teknisk integritet i bærende konstruksjoner slik at intensjonen i gjeldende regelverk er ivaretatt
  • se til at styringssystemene for ivaretakelse av teknisk integritet i bærende konstruksjoner tilfredsstiller BPs krav til kvalitetssikring samt krav gitt i gjeldende regelverk.

Resultat av tilsynet

Vi fant avvik i BPs styring av aktiviteten ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner.

Vi ser forbedringspotensial knyttet til følgende områder:

  • Gjennomføre risiko analyser for bærende konstruksjoner
  • Oversikt over kompetansebehov i forbindelse med ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner
  • Klassifisere bærende konstruksjoner på Valhall med hensyn på HMS-konsekvenser av potensielle feil
  • Sikre oversikt over trender i tilstanden til barrierene for konstruksjoner
  • Fastsette metode og kriterier for måling av organisasjonens modenhet for ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner.