Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner

I perioden 7.-8. juni 2004 har vi ført tilsyn med styring og håndtering av ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner hos ConocoPhillips Norge (CoPNo) på Ekofisk feltet. Petroleumstilsynet (Ptil) har oversendt tilsynsrapporten til CopNo 2. juli 2004.


I tilsynet har vi blant annet benyttet en metode for måling av organisasjonens modenhet. Metoden er utviklet i samarbeid med Cranfield University.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet har bakgrunn i Ptils prioritering for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet om å verifisere at aktørene legger til rette for og opprettholder teknisk integritet på innretninger.
Oppfølging av styringsforskriftens krav om risikoreduksjon og barriere etablering er også lagt til grunn i tilsynsaktiviteten.

Formål med tilsynet

Vårt mål med tilsynet var å verifisere at CoPNo har styringssystemer som reduserer risiko for konstruksjonssvikt i aldrende innretninger, og at de har kvalifiserte løsninger for håndtering av teknisk integritet av bærende konstruksjoner. Det var også et mål å se til at krav om kvalitetssikring, med bakgrunn i prosedyrer og HMS-regelverkets bestemmelser, etterleves.

Foto: ConocoPhillips
 

Eldfisk A - jacket

Resultat fra tilsynet

Vår vurdering er at CoPNo legger vekt på å forbedre sin prosess for ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner.

I denne forbindelse har CoPNo igangsatt arbeid for å videreutvikle og forbedre elementene i styringssystemet med bakgrunn i krav om barrierer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten.

Rapporten inneholder observasjoner av forhold med potensial for forbedringer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss