Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Teekay Petrojarl Production AS

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 23.-24.10. og 29.-31.10.2007 tilsyn med Teekay Petrojarl Production AS (Teekay) og selskapets aktivitet om bord på produksjonsinnretningen Petrojarl I. Tilsynet var rettet mot selskapets HMS-styringssystem og forhold knyttet til arbeidsmiljø, kran- og løfteoperasjoner, elektro, prosess og sikringssystemer.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomganger, samtaler og verifikasjoner ved selskapets kontor i Trondheim og ved verifikasjoner på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Teekay eier og opererer to flyttbare produksjonsinnretninger (FPSO), Petrojarl I og Petrojarl Varg som er i aktivitet på norsk sokkel. Petrojarl I er i aktivitet for StatoilHydro på Glitnefeltet og Petrojarl Varg er i aktivitet for Talisman på Vargfeltet.

Petrojarl 1 & Petrojarl Varg

Begge innretningene er registrert i et nasjonalt skipsregister. Teekay har søkt om (SUT) for innretningene. Tilsynet inngår som en del av Ptils saksbehandling i forbindelse med disse søknadene.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til selskapets styringssystem for HMS og at tekniske og operasjonelle forhold på Petrojarl I, innen de fagområdene som berøres av denne aktiviteten, møter kravene i regelverket.

Resultat fra tilsynet
Deler av selskapets HMS-styringssystem ble gjennomgått under presentasjoner ved selskapets kontor i Trondheim. Noen forhold ble fulgt opp med verifikasjoner på Petrojarl I.

Selskapets system for avviksbehandling fungerer ikke etter krav i regelverket. Det ble videre identifisert et forbedringspunkt innen områdene kompetanse og opplæring, kjennskap til sokkelregelverket og SUT-regimet.

Innen kran og løft identifiserte vi flere områder som må forbedres for å oppnå et nivå som er i henhold til regelverkets krav. Dette gjelder spesielt for styrende dokumentasjon for operasjon og bruk av kraner og løfteutstyr som har en rekke mangler. Det samme gjelder oppfølging av identifiserte avvik fra GAP-analyser* og tiltak beskrevet i inspeksjonsrapporter.

*GAP-analyse
I en GAP-analyse ser man på avviket (gapet) mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen.

Inntrykket er likevel at etablert praksis ombord er bedre enn retningslinjene og kravene i styrende dokumentasjon.

Innen elektro, prosess og sikringssystemer har det ikke vært gjennomført en fullstendig samsvarsmåling fra Teekay. Dette kan føre til at det avdekkes ytterligere avvik fra regelverket, til tross for at den tekniske tilstanden på innretningen er bra.

Samsvarsmålingen gjennomført for arbeidsmiljøområdet er mangelfull, den er primært målt opp mot selskapets styringssystem og dekker i liten grad status i forhold til samsvar mot tekniske arbeidsmiljøkrav og eksponeringskrav.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss