Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Talisman – teknisk sikkerhet på Yme

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 18.-20.3.2009 tilsyn med operatørens ivaretakelse av regelverkskrav under byggingen av Yme. Tilsynet var rettet mot fagområdet teknisk sikkerhet. Det ble under tilsynet observert flere avvik og forbedringspunkter fra regelverket innen området.


Tilsynet ble ført på byggeverkstedet i Abu Dhabi. Vi la spesiell vekt på følgende områder:

 • Systemer for brannbekjempelse.
 • Passiv brannbeskyttelse og brannskiller.
 • Instrumenterte sikkerhetssystemer.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innen helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet. Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å oppnå et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Talisman Energy Norge AS (TENAS) sørger for at Yme bygges i samsvar med kravene i regelverket innen området som er omfattet av denne aktiviteten, teknisk sikkerhet.

Resultat av tilsynet
I forrige tilsyn som ble gjennomført i desember 2008, ble det avdekket en rekke svakheter knyttet til oppfølgingen av passiv brannbeskyttelse.

Det ble derfor gitt pålegg til operatøren (lenke) om å styrke kompetansen innen dette området.  Talisman og SBM har styrket bemanningen på byggeplass med to erfarne sertifiserte inspektører, og for øvrig justert prosedyrer og oppfølging. Det er ennå ikke avklart om brannskille sør og nord har tilstrekkelig brannmotstand, for å møte dimensjonerende brannlast.

Det ble under tilsynet observert flere avvik og forbedringspunkter fra regelverket innen området teknisk sikkerhet.

Avvik:

 • Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon som viser at brannveggene syd og nord møter regelverkets krav.
 • En del signaler fra kritisk alarm panel (CAP) som brannpumpestart og utløsning av slukkesystemer var ikke uavhengig av de instrumenterte sikkerhetssystemene. Det var også kontroll av en ikke sikkerhetsrelatert sjøvannspumpe fra panelet. Ingen gassbaserte romslukkesystemer kunne utløses fra panelet.
 • Nødavstengningssystemet har automatisk utløsning av det høyeste nivået (APS) ved bekreftet gassdeteksjon i skroget (hull).
 • Kontrollenhet for nødavstengningssystemet er ikke plassert i umiddelbar nærhet av sentralt kontrollrom.

Forbedringspunkter:

 • Nødavstengningssystemet mottar og behandler signaler som ikke er direkte sikkerhetsrelaterte, som ventilposisjon. Systemet skal kun brukes til nødavstengningsfunksjoner.
 • Tenning av fakkel er ikke i en funksjon i nødavstengningssystemet.
 • Det forelå ikke ferdige prosedyrer for testing og verifikasjon av at sikkerhetssystemene var designet og installert i henhold til regelverket. Det var heller ikke utarbeidet prosedyrer for overlevering av ferdigstilt utstyr til operasjonsavdelingen.
 • Det kunne ikke dokumenteres at vedlikeholdssystemet for Yme inneholder elementer for å ivareta vedlikehold i henhold til SIL-nivå for å opprettholde sikkerheten.
 • Ingen av de fastmonterte anlegg for brannbekjempelse med gass som slukkemiddel (Novek 1230) kunne utløses fra sentralt kontrollrom. Det var heller ikke automatisk utløsning ved branndeteksjon. I tillegg er gass¬flaskene plassert inne i rommet de skal beskytte.

 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |