Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Talisman - rørledninger og undervannsanlegg

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 5. mars 2009 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (TENAS) sin drift og inspeksjon av rørledninger og undervannsanlegg. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført som et møte og dekket styringssystem, tilstandskontroll, risikobasert inspeksjon,  katodisk beskyttelse og erfaringsoverføring.

Bakgrunn for tilsynet
Sentrale prioriteringer for vår oppfølging på HMS-området er å

  • se til at aktørene følger opp forhold relatert til teknisk tilstand på innretningene,
  • se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker og ulykker med tap av menneskeliv eller alvorlig personskade, herunder hydrokarbonlekkasjer.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at kravene i forskriftene om helse, miljø og sikkerhet er oppfylt med hensyn til drift, vedlikehold og inspeksjon av rørledninger og undervannsanlegg.

Målsettingen var videre å bidra til erfaringsoverføring, blant annet ved gjennomføring av et prosjekt rettet mot teknologiutvikling og behov for tidlig innvendig førstegangsinspeksjon.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte forhold med potensial for forbedringer i deler av styrende dokumenter og prosedyrer for drift og inspeksjon.

Vi ser også potensial for forbedringer ved dokumentasjon av kvalitet på rørledningsbelegg og verifikasjon av katodisk beskyttelse.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |