Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Talisman i forbindelse med borestart

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte en tilsynsaktivitet hos Talisman Energy Norge AS (TENAS) på land den 10.-11.3.2004 og offshore på Gyda den 17.-19.3.2004. Tilsynet var rettet mot selskapets borestart på Gyda (bildet) og ble gjennomført i form av presentasjoner og samtaler med personell på land og offshore fra TENAS og Smedvig Offshore AS.


Bakgrunn for tilsynet

TENAS overtok operatøransvaret på Gyda fra BP 1.9.2003 uten erfaring som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel.

Selskapet har gjennomført en kabeloperasjonskampanje i løpet av høsten 2003 og en oppgradering av boreområdet i forkant av borestart på Gyda.

Planlegging og gjennomføring av oppgraderingene ble i stor grad ivaretatt gjennom kontrakt med Smedvig Offshore som har borekontrakten.

Deler av bemanningen i landorganisasjonen består av tidligere BP ansatte. Disse har kjennskap til Gyda fra tidligere arbeidsoppgaver, men bare i begrenset omfang innen boring og brønnoperasjoner.

Offshore er tilnærmet 100 % tidligere BP ansatte, mens Smedvig har en kombinasjon av personell med tidligere erfaring fra Gyda og andre innretninger.

Tilsynsaktiviteten tok utgangspunkt i følgende utvalgte områder relatert til boring og brønnaktiviteter: Daglig borerapportering, krav til kompetanse, opplæring i bruk av nytt utstyr, brønnplanlegging, vedlikehold av boreutstyr og 3. partsutstyr og avvikshåndtering.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet var å verifisere at gjeldende forskriftskrav og selskapsrutiner er ivaretatt i forbindelse med oppgraderinger av boreutstyr og systemer før borestart i januar 2004 og at disse er implementert og følges opp under den pågående boreaktiviteten på Gyda.

Resultat av tilsynet

Vi har under tilsynet ikke funnet forhold som krever varsel om pålegg.

Det er vårt inntrykk etter tilsynet at

  • oppgraderingene i forkant av borestarten har ivaretatt relevante krav i forskrifter,
  • planlegging og oppfølging av boreprogram med tilhørende detaljerte hullseksjonsdokumenter og risikovurderinger tilfredsstiller gjeldende regelverkskrav og selskapets interne rutiner,
  • selskapets bruk av BP prosedyrer innen de fleste områder i en overgangsperiode fungerer som beskrevet, mens selskapet arbeider med tilpassing eller justering i forhold til TENAS rutiner,
  • Smedvigs sjekklistesystem for opplæring av den enkelte person fungerer som beskrevet på Gyda.

Vi har identifisert behov for

  • en gjennomgang og forbedring av daglig borerapportering til oss,
  • forbedret struktur og avklaring av innhold i "on the job training" i forbindelse med opplæring av vedlikeholdspersonell i bruk av nytt utstyr,
  • en strukturert gjennomgang av rutinebeskrivelser i vedlikeholdssystemet "Workmate" og innlegging av nytt utstyr inkludert vedlikeholdsrutiner etter oppgraderingsprosjektet.

Det er ikke lagt inn kritikalitetsvurderinger av utstyr som ligger i vedlikeholdssystemet. TENAS har informert oss at det er igangsatt prosjektarbeid for å ivareta regelverkskrav relatert til dette. Forholdet er et avvik som det må søkes Ptil om unntak for, inntil det igangsatte prosjektet er ferdigstilt.

En gjennomgang av samsvar eller gap mellom de fysiske løsningene på Gyda inkludert selskapets rutiner og hjelpesystemer mot gjeldende regelverk bør vurderes.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss