Gå til hovedinnhold

Tilsyn med systemer for teknisk sikkerhet på Yme

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 13.–14.8.2008 tilsyn med prosjektering av systemer for teknisk sikkerhet i Ymeprosjektet. Vi identifiserte blant annet to 2 avvik fra regelverkskrav, men vårt generelle inntrykk er at prosjektorganisasjonen har god kunnskap om norsk regelverk innen dette fagområdet.


Under tilsynet ble det lagt spesiell vekt på følgende områder:

  • Sikkerhets strategier og design laster.
  • Brannbekjempelse.
  • Passiv brannbeskyttelse.
  • Instrumenterte sikkerhetssystemer, nødavstenging, brann- og gassdeteksjon.
  • Prosessikring, trykkavlasting.
  • Nødkraft.

Yme MOPUstor (kilde: Single Buoy)Om Yme
Yme ligger i den sørøstlige delen av Nordsjøen på 77 – 93 meters havdyp. Yme er det første oljefelt på norsk sokkel som blir bygd ut på ny etter at feltet har vært stengt i mange år. Produksjonsperioden var fra 1996 til 2001, da det ikke lenger ble funnet lønnsomt å fortsette med driften.

Nye rettighetshavere med Talisman Energy Norge AS (TENAS) som operatør, vedtok i 2006 å utvinne gjenstående ressurser med en oppjekkbar produksjonsinnretning som plasseres på en lagertank på havbunnen (MOPUstor-konsept, se illustrasjon).

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet. Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere om TENAS ved prosjekteringen av Ymeinnretningen ivaretar kravene i regelverket innen området som er omfattet av aktiviteten.
 
Resultat av tilsynet
Dette er den første innretningen på norsk sokkel hvor TENAS og SBM har ansvaret for prosjektering og bygging. Vi identifiserte to avvik fra regelverkskrav angående dokumentasjon av områdeklassifisering og segregering av åpne dreneringsanlegg.

Videre fant vi flere forhold med potensial for forbedring, men det generelle inntrykket er allikevel at prosjektet har god kunnskap om norsk regelverk innen dette fagområdet.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |