Gå til hovedinnhold

Tilsyn med systemer for teknisk sikkerhet i skroget for Skarv

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 16.-18. juli 2008 tilsyn med BP Norge AS sin prosjektering av systemer for teknisk sikkerhet i Skarvskroget. Vårt generelle inntrykk er at det så langt er gjort et grundig og godt arbeid ved prosjekteringen av Skarvskroget.


Tilsynet ble ført ved Samsung Heavy Industries (SHI) skipsverft i Geoje i Syd-Korea og var en oppfølging av aktiviteten mot Skarvprosjektet som ble gjennomført i uke 21 (lenke). Denne aktiviteten fokuserte også på ’interface-koordinering’ mellom systemer i prosessanlegget og skroget. I tillegg var anvendelse av standarder og normer et sentralt tema.

Under tilsynet ble det lagt spesiell vekt på følgende områder:

  • Sikkerhetsstrategier og designlaster
  • Brannbekjempelse
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Instrumenterte sikkerhetssystemer, med spesiell fokus på brann- og gassdeteksjon
  • Utforming av rom for elektrisk utstyr.

 Skarv FPSO (kilde: BP)
Skarv FPSO (kilde: BP)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet. Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå. 

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at BP Norge AS ved prosjekteringen av Skarvinnretningen ivaretar kravene i regelverket innen området som er omfattet av aktiviteten.

Resultat av tilsynet
Det generelle inntrykket er at det så langt er gjort et grundig og godt arbeid ved prosjekteringen av Skarvskroget. Det ble påvist et avvik fra regelverket. Både operatørens og SHIs representanter demonstrerte god forståelse av hva som er regelverkets krav innen de fagområder som var omfattet av tilsynet.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |