Gå til hovedinnhold

Tilsyn med systemer for å hindre akuttutslipp under boreaktivitet med Deepsea Atlantic

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 16.-18.6.2009 tilsyn med Odfjell Drilling AS (Odfjell). Tilsynet var rettet mot systemer for å hindre akuttutslipp under framtidige boreaktiviteter med Deepsea Atlantic. Vi registrerte to avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet omfattet både styringsmessige og tekniske forhold. Verifikasjoner ble gjennomført innen fagområdene teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring.

Deepsea Atlantic (source: Odfjell Invest)

Tilsynet inngikk som en del av SUT-behandlingen av Deepsea Atlantic (bildet) og ble gjennomført ved verifikasjoner på innretningen, intervjuer med prosjekt- og driftspersonell og gjennomgang av teknisk dokumentasjon innen de aktuelle områdene.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil har mottatt søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Deepsea Atlantic, som er en ny flyttbar boreinnretning bygget ved verftet DSME i Sør-Korea.

Under tilsynet lå innretningen til kai ved CCB-basen på Sotra for ferdigstillelse.

Innretningen er planlagt brukt til boreoperasjoner på Gullfaksfeltet, hvor StatoilHydro (SH) er operatør. SH har planlagt boring av 47 nye brønner på feltet.

Tilsynet inngikk som en del av et samarbeidsprosjekt med Statens forurensningstilsyn (SFT) og russiske sikkerhets- og miljømyndigheter (Rostekhnadzor og Rosprirodnadzor).

En representant fra Rostekhnadzor deltok under tilsynet med Odfjell. En representant fra operatørselskapet Lukoil deltok som observatør under deler av aktiviteten.

Parallelt med tilsynet med Odfjell, førte SFT tilsyn med SHs samtykkesøknad, utslippstillatelse og boretillatelse for Gullfaksfeltet. En representant fra Rosprirodnadzor deltok under denne aktiviteten.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at innretningen som er bygget for operasjoner i arktiske strøk, herunder Barentshavet, er egnet til dette formålet. Aktiviteten dekket følgende forhold:

 • Bruk av kjemikalier og borevæsker
 • Håndtering av borekaks
 • Utslipp til sjø
 • "Tett rigg”
 • Dreneringssystemer
 • Beredskapsplanlegging
 •  Styringssystemer og prosedyrer

Odfjell presenterte innledningsvis noen av disse temaene. Denne informasjonen ble, sammen med andre deler av selskapets styrende dokumenter, studier og analyser, lagt til grunn i de videre intervjuene og verifikasjonene som ble gjennomført.

Resultat av tilsynet
Innretningen fremsto som særdeles ryddig og med god orden og godt renhold.

Det ble under tilsynet avdekket et avvik fra regelverkskrav når det gjelder mangler ved vedlikeholdsprogrammet. Det ble også registrert et avvik i forbindelse med manglende trening og øvelse.

Det ble ellers identifisert forbedringspunkter innen følgende områder:

 • Utarbeidelse av operasjonsprosedyrer
 • Kompetanse og opplæring
 • Utstyr og systemer for å hindre akuttutslipp
 • Egne oppfølgingsaktiviteter

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |