Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring og oppfølging av tekniske tjenester og innretninger

I perioden 2.-16. desember 2003 gjennomførte vi tilsyn i form av revisjon og verifikasjon rettet mot Gassco AS. Tilsynsaktiviteten ble rettet mot selskapets styring og oppfølging av teknisk tjenesteyter (TSP) ConocoPhillips og innretninger og anlegg der Gassco AS er operatør og ConocoPhillips er TSP. Utfordringer knyttet til grensesnitt mot TSP og oppfølging av tekniske og måletekniske forhold var således hovedtema for aktiviteten.


Bakgrunn for tilsynet

Gassco AS ble etablert i 2002 og overtok samtidig operatøransvaret for en rekke transportsystemer for gass til Europa, unntatt Norpipe, og relevante terminaler i de forskjellige land. Fra 2003 er Gassco AS også operatør for Norpipe og Norsea Gas-terminalen, der ConocoPhillips er TSP.

I 2002 ble det gjennomført en tilsynsaktivitet rettet mot selskapets styring og kontroll i forhold til de tekniske tjenesteyterne Total og Norsk Hydro, samt de innretninger som omfattes av deres rolle som TSP. Aktiviteten viste at Gassco AS hadde enkelte utfordringer for fullt ut å kunne ivareta sin rolle som ansvarlig operatør. Avklaring av grensesnitt mot TSP viste seg også å være noe uklart.

Formål med tilsynet

Målsettingen med aktiviteten er å gi Petroleumstilsynet et bilde av Gassco AS' og ConocoPhillips' organisering, styring og oppfølging av aktuelle innretninger og anlegg.

På dette grunnlaget skal det skapes visshet om at Gassco AS har en organisasjon og styringsform som ivaretar operatøransvaret, at rollen som TSP (entreprenør) ivaretas og at grensesnittene mellom aktørene er beskrevet, implementert og forstått.

Resultat av tilsynet

Gassco AS har i løpet av den relativt korte tiden som har gått siden selskapet overtok operatøransvaret for Norpipe og Norsea Gas, etablert nødvendige avtaler og system for oppfølging overfor ConocoPhillips Norge (CoPNo).

Når det gjelder CoPNos oppfølging overfor ConocoPhillips Skandinavia (CoPSAS), som utfører de daglige driftsaktiviteter på Norsea Gas-terminalen, kan vi ikke se at dette er fullt ut ivaretatt.

Videre reflekterer ikke den interne avtalen (Service Agreement) hos TSP at ansvaret for driftstjenestene er flyttet fra Phillips Petroleum Norsk AS til CoPSAS. Det er også noen uklarheter med hensyn til grensesnitt for ansvarsdeling mellom CoPNo og CoPSAS for Norpipe transportsystem.

Det hersket for øvrig ikke tvil i noen ledd mellom Gassco AS, CoPNo og CoPSAS med hensyn til rolle- og ansvarsdeling på selve terminalen.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Målsettingen med aktiviteten er å gi Petroleumstilsynet et bilde av Gassco AS' og ConocoPhillips' organisering, styring og oppfølging av aktuelle innretninger og anlegg.

På dette grunnlaget skal det skapes visshet om at Gassco AS har en organisasjon og styringsform som ivaretar operatøransvaret, at rollen som TSP (entreprenør) ivaretas og at grensesnittene mellom aktørene er beskrevet, implementert og forstått.

Resultat av tilsynet

Gassco AS har i løpet av den relativt korte tiden som har gått siden selskapet overtok operatøransvaret for Norpipe og Norsea Gas, etablert nødvendige avtaler og system for oppfølging overfor ConocoPhillips Norge (CoPNo).

Når det gjelder CoPNos oppfølging overfor ConocoPhillips Skandinavia (CoPSAS), som utfører de daglige driftsaktiviteter på Norsea Gas-terminalen, kan vi ikke se at dette er fullt ut ivaretatt.

Videre reflekterer ikke den interne avtalen (Service Agreement) hos TSP at ansvaret for driftstjenestene er flyttet fra Phillips Petroleum Norsk AS til CoPSAS. Det er også noen uklarheter med hensyn til grensesnitt for ansvarsdeling mellom CoPNo og CoPSAS for Norpipe transportsystem.

Det hersket for øvrig ikke tvil i noen ledd mellom Gassco AS, CoPNo og CoPSAS med hensyn til rolle- og ansvarsdeling på selve terminalen.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss