Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring og oppfølging av katodisk beskyttelse av offshore rørledninger

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i 2007 tilsyn med operatørenes styring og oppfølging av katodisk beskyttelse av offshore rørledninger.


I denne artikkelen oppsummerer vi operatørenes erfaringer, fellesnevnerne i våre tilbakemeldinger og utfordringer som operatørene pekte på under tilsynet. Oppsummeringen er også sendt som likelydende brev til operatørselskapene.

Parallelt med dette tilsyn ble det gjennomført en studie om internasjonale erfaringer med katodisk beskyttelse (CP) av offshore rørledninger ved The Welding Institute (TWI). Lenke til denne rapporten finner du i lenkeboksen.

Operatørenes erfaringer med katodisk beskyttelse
Det ble fra operatørselskapene rapportert om få hendelser knyttet til utvendig korrosjon på rørledninger. Operatørenes inspeksjonsrutiner omfattet i hovedsak visuell inspeksjon og feltgradientmålinger sammen med punktpotensialmålinger. Operatørenes erfaringer er at kvaliteten på slike målinger varierer, og at det er et potensial for teknologiutvikling.

For CP-løsninger, designet etter de nyeste standardene, er den visuelle inspeksjonen av anodene en viktig indikator for å kontrollere at korrosjonsbelegget har den tiltenkte funksjonen, det vil si at belegget ikke er skadet slik at anodene har overtatt den primære beskyttelsesfunksjonen til belegget.

Videre fremkom det i tilsynet at måleresultater fra enkelte innvendige inspeksjonsmetoder kan gi informasjon om rørledningens utvendige tekniske tilstand.

Resultater fra en studie av et rørledningssystem bestående av gamle anoder og nyinstallerte anoder av annen type, ble også presentert i tilsynet.

Fellesnevnere i våre tilbakemeldinger til operatørene
I veiledningen til innretningsforskriften § 11 om materialer vises det til Norsok M-503, revisjon 2, som en måte å oppfylle regelverket krav.

Flere operatører viste løsninger basert på andre standarder. Dersom andre løsninger enn Norsok M-503, revisjon 2 velges, må samsvarsvurderinger gjennomføres i henhold til rammeforskriften § 18 om dokumentasjon.

Vi ser at det kan være en mulighet for operatørselskapene å optimalisere denne prosessen basert på relevante rapporter og dokumenter som operatøren har vist til i tidligere samsvarsvurderinger.

Det er i denne sammenheng viktig at det blir gjennomført en kvalitetssikring i hvert enkelt tilfelle (nytt prosjekt) i forhold til tidligere samsvarsvurderinger slik at endringer blir vurdert og styrende dokumenter blir oppdatert.

Utfordringer for operatørene
Gjennom tilsynet identifiserte vi begrensede erfaringer fra drift av rørledninger med CP-design basert på nyere standarder enn den som er vist til i veiledningen til regelverket. Dette gjelder spesielt heft, nedbryting og aldringseffekter for korrosjonsbeskyttende belegg.

Industrien har informert om at påføring av belegg i dag utføres etter standarder som forutsetter en tett oppfølging og kontroll med denne prosessen. Utfordringen er å bygge opp pålitelige erfaringer med korrosjonsbelegg over tid.

Utvendige inspeksjonsmetoder for rørledninger er også et område med utviklingspotensial for å redusere usikkerheten i måleresultatene og for å gjøre målingene mer stabile og pålitelige.

Videre er trålskader på feltskjøter, forskyvning av betongkappe, samt økt anodeforbruk ved drenering til nærliggende innretninger identifiserte utfordringer i industrien.

Oppsummering fra TWIs rapport
Petroleumstilsynet har gjennomført en studie hos The Welding Institute (TWI) for å få en oppsummering av teknologistatus, erfaringer og utfordringer med gamle og nye løsninger for katodisk beskyttelse av undervannsrørledninger.

Rapporten gir en oversikt over relevante standarder for design av katodisk beskyttelse av undervannsrørledninger, og peker på utfordringer og variasjoner i sentrale designparametere i de ulike standardene som kan ha betydning for robustheten til de ulike løsningene for katodisk beskyttelse.

Standarder og koder for design av katodisk beskyttelse har inntil nylig vært ansett som konservative. Denne konservatismen er redusert i de nyeste og nylig reviderte standardene blant annet i form av lavere nedbrytingsverdier for polymerbelegget.

For å opprettholde samme sikkerhetsnivå forutsettes det en høy kvalitet på belegget, samt at påføringen av belegget, spesielt for feltskjøter, blir utført etter kvalifiserte prosedyrer og rutiner slik at det ikke oppstår noen skader under installering eller under drift.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Rolf H Hinderaker, sjefingeniør
E-post: Rolf-H.Hinderaker@ptil.no