Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold i Transocean Offshore Ltd

I perioden 20.-23.3.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styring av vedlikehold i Transocean Offshore Ltd (TO). TO oppfyller ikke kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring. Selskapet oppfyller heller ikke kravene til avviksbehandling. Vi fant forholdene så alvorlige at vi har gitt varsel om pålegg i brev av 23.3.2007, etterfulgt av pålegg i brev av 3.4.2007.


Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

"Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlike¬hold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikehol¬det i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning."

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket. Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfreds¬stillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsfor¬skriften.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å undersøke om TO utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jamfør aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold.

Det var videre et mål å vurdere TOs bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlike¬holdet.

Resultat fra tilsynet

Resultatene bygger på presentasjonen av elementer i TOs styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og systemer for utføring av vedlikehold på TOs innretninger i Norge.

TO oppfyller ikke kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring. Selskapet oppfyller heller ikke kravene til avviksbehandling.

Vi fant forholdene så alvorlige at det ble gitt varsel om pålegg i brev av 23.3.2007, etterfulgt av pålegg i brev av 3.4.2007.

Storparten av observasjonene våre er karakterisert som avvik, jamfør kategoriseringen i kapittel 5, og gruppert under følgende hovedområder:

 • Klassifisering av systemer og utstyr.
 • Dokumentering og formidling av den klassifiseringen som er utført.
 • Bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold.
 • Styring av utestående vedlikehold, med mulige konsekvenser for styring av daglig drift.~LT~/FONT>
 • Avviksbehandling og dokumentering.

  I tillegg observerte vi en del forbedringspunkter.

  Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
  Ole-Johan Faret, pressekontakt
  E-post:
  ole-johan.faret@ptil.no
  Tlf: 51 87 67 59

 • Avviksbehandling og dokumentering.

I tillegg observerte vi en del forbedringspunkter.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, pressekontakt
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no
Tlf: 51 87 67 59