Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold i Norsk Hydro

I perioden 27.-31.3.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikeholdet i Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro). Vi la særlig vekt på klassifisering av utstyr og bruk av analyser.


Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til den oppfølgingen næringen selv står for.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:
"Myndighetene mener at det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i et samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning."

I 2004 gjennomførte Ptil et prosjekt der vi fikk presentert styringen av vedlikeholdet hos fem operatører på norsk kontinentalsokkel, deriblant Hydro. Prosjektrapporten ble ferdigstilt i mars 2005. Årets tilsyn med styringen av vedlikehold i Hydro er således en direkte oppfølging av dette prosjektet.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften (af) og styringsforskriften (sf).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å undersøke om Hydro utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jamfør aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold.

Det var videre et mål å vurdere Hydros bruk av denne klassifiseringen i forbindelse med styring av vedlikeholdet.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet ble gjennomført i form av presentasjoner ved Hydro, samtaler med utvalgt personell og stikkprøver i SAP (verifisering).

Selv om tilsynet viste at Hydro hadde utført prosjekter med tanke på forbedring av vedlikeholdet, deriblant klassifisering av utstyr, er det vår vurdering at selskapet på en rekke områder ikke oppfyller de kravene i regelverket som er knyttet til klassifisering av utstyr.

Alle observasjonene våre er karakterisert som avvik, jamfør kapittel 5, og gruppert under følgende fem hovedpunkter:

  • Mangelfull klassifisering av utstyr.
  • Mangelfull synliggjøring og dokumentering av beslutningsunderlag for de analysene som er utført.
  • Manglende bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold.
  • Mangelfull styring av utestående vedlikehold, med mulige konsekvenser for styring av daglig drift.
  • Manglende kompetansekrav, kvalitetssikring og oppfølging.

Det er vår vurdering at avvikene direkte berører Hydros grunnlag for å styre vedlikeholdet av sikkerhetskritisk utstyr på sine innretninger

.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss